I dag är det relativt vanligt att läkarstudenter på tidiga terminer och utlandsutbildade läkare som väntar på en svensk läkarlegitimation vikarierar som undersköterska.

Men nu ändras reglerna på området och yrket undersköterska blir en skyddad titel. Från och med den 1 juli 2023 kan man ansöka om den skyddade yrkestiteln och från och med 2033 krävs yrkestiteln för att kunna arbeta som undersköterska. Syftet är att förbättra patientsäkerheten, höja yrkets status, förbättra villkoren för undersköterskorna och ge dem ett tydligare ansvarsområde.

För läkarstudenter och utlandsutbildade läkare pekar allt på att förändringen får negativa konsekvenser, genom att de på sikt stängs ute från möjligheterna att arbeta som undersköterskor. Läkarförbundet tycker att ett antal terminer på läkarprogrammet bör likställas vid kraven på att inneha yrkestiteln undersköterska. På så vis skulle även läkare och läkarstudenter kunna ansöka om titeln.

Men Socialstyrelsen håller inte med.

I april väntas föreskrifter på området klubbas. I den första remissomgången fanns läkarnas perspektiv inte med överhuvudtaget och Läkarförbundet skickade in ett kritiskt svar.

»Det vore en stor förlust om denna kompetens inte togs tillvara inom sjukvården. I slutändan är det patienterna som drabbas om schemarader inte längre kommer gå att fyllas med hjälp av läkarstudenter och utlandsutbildade läkare«, skrev förbundet som även haft ett dialogmöte med Socialstyrelsen.

Sedan dess har myndigheten övervägt om läkarutbildningen, eller vissa delar av den, ska kunna ligga till grund för bevis om skyddad yrkestitel.

Men en läkarutbildning kan inte jämställas med undersköterskekompetens, enligt Socialstyrelsen som nu skickat ut de uppdaterade föreskriftsförslagen på en ny remissrunda. Som skäl anges att utbildningen inte ger motsvarande kompetens som vård- och omsorgsprogrammet. Läkarutbildningen ger exempelvis inte tillräcklig omvårdnadskompetens. De utbildningar som ger rätt att få ansöka om titeln undersköterska ger även en bredare bas, medan läkarutbildningen enbart är inriktad mot hälso- och sjukvården.

Läkarförbundet är fortsatt kritiskt.

Socialstyrelsen öppnar dock upp för att personer med meriter från läkarutbildning även fortsättningsvis ska kunna arbeta inom vård och omsorg »på samma sätt som nu, men med en annan yrkestitel«. Läkarförbundet tycker dock att det synsättet underminerar syftet med att reglera undersköterskeyrket.

Läs också:
Läkarförbundet: Låt läkarstudenter få arbeta som undersköterskor