Som ett led i primärvårdsreformen fick Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten förra våren i uppdrag av regeringen att ta fram en grund för en nationell listningstjänst, för att det ska bli lättare att lista sig på vårdcentral. Medan E-hälsomyndigheten skulle ge förslag på hur en sådan listningstjänst kan inrättas i statlig regi landade det på Socialstyrelsen att ta fram förslag på föreskrifter om bland annat listningstjänstens innehåll och kösystem.

Enligt det förslag som Socialstyrelsen har skickat på remiss föreslås bland annat att alla regioners listningstjänst ska innehålla information om att enskilda patienter inte får vara listade hos mer än en utförare i taget, likaså om att man som mest får byta vårdcentral två gånger per år om det inte finns särskilda skäl, och om möjligheten till fast läkarkontakt.

Nu har Läkarförbundet sagt sitt om förslaget. I sitt remissvar skriver förbundet att man i stort är positiva:

»Vi instämmer i vikten av tydlighet och information när det gäller en så viktig sak som att välja utförare för sin egen vård. Att alla utförare presenteras på ett likartat sätt är en förutsättning för att den enskilde skall kunna göra ett informerat val. Det viktigaste för den enskilde är dock inte att kunna välja utförare, utan att kunna välja eller tilldelas en fast läkare.«

Enligt förslaget ska listningstjänsten innehålla information om vilka kategorier av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som finns att tillgå hos utförare. Här menar Läkarförbundet att också antalet listade patienter per läkare bör framgå, eftersom detta skulle ge patienten en god fingervisning om möjligheten till fast namngiven läkare i praktiken.

Läkarförbundet vill dessutom se att listningstjänsten innehåller information om hur väl utförare har levt upp till vårdgarantin och om hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ser ut.

Läkarförbundet hoppas också att tjänsten ska stödja valet av fast läkare: »Vi anser det vara en självklarhet att man i samband med listning på en vårdcentral får information om huruvida valet även innebär listning på namngiven fast läkare eller inte. Liksom att listningstjänsten stödjer val av namngiven fast läkare. Det är sedan tidigare väl känt, vilket också framkommer av konsekvensutredningen, att tillgången till fast läkare värdesätts och efterfrågas i mycket stor utsträckning av befolkningen.«

Läs också:
Myndigheter ska arbeta fram nationell listningstjänst