Nuläget är katastrofalt i primärvården i Norrbotten, enligt Jenny Hedgren Rönnlund som är styrelseledamot i Norrbottens läkarförening och distriktsläkare på Överkalix hälsocentral.

– Om man ska räkna på 1100 patienter per distriktsläkare i regionen saknas det 56 procent läkare, säger hon.

Det allvarliga läget understryks både i en egen enkätundersökning bland allmänläkarna som Norrbottens läkarförening nyligen gjort och en ny rapport från Region Norrbotten.

141 distriktsläkare saknas för att nå det nationella riktvärdet från Socialstyrelsen om 1100 listade patienter per läkare, som regionpolitikerna i augusti beslutade att Region Norrbotten ska arbeta mot.

Vilka är de viktigaste slutsatserna utifrån er enkät?

– Att arbetsmiljöproblemen är ett strukturellt problem, som bland annat hänger ihop med bemanningsbrist. Det handlar inte om enskilda läkare som gnäller, säger Jenny Hedgren Rönnlund.

Jenny Hedgren Rönnlund. Foto: Privat

Syftet med enkäten är att få en aktuell bild som grund för det fackliga förändringsarbetet, samla in synpunkter och hitta goda exempel att lära från, enligt Jenny Hedgren Rönnlund.

– En annan anledning är att det är en ny politisk ledning i regionen och att vi ville ge läkarna möjlighet att lyfta sina synpunkter till dem.

Dialogen med regionstyret har kärvat länge i Norrbotten och flera fackförbund – däribland Läkarförbundet – sa upp sina utvecklings- och samverkansavtal med regionen förra året. Det är första gången någonsin det har skett, enligt läkarföreningen. Förtroendekrisen beskrevs då som djup och den tidigare regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson avgick efter en massiv läkarprotest.

Efter valet blev det maktskifte. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet tog över styret. När de nya regionråden klev på betonade de särskilt att de vill förbättra dialogen med medarbetarna.

Nu har nytt hopp om framtiden tänts bland läkarna i primärvården, enligt Jenny Hedgren Rönnlund. Anledningarna är flera. En är beslutet om att Norrbotten ska följa det nationella riktvärdet på 1100 patienter/distriktsläkare. En annan är en rapport som kom från regionen strax före jul om hur det ska uppnås. Rapporten »Fast läkarkontakt i Norrbotten« har gjorts av LPO primärvård i Norrbotten (lokalt programområde primärvård), där flera distriktsläkare ingår.

– Det är ett fantastiskt dokument! Det var som »Hallelulja« när jag läste den, säger Jenny Hedgren Rönnlund.

Rapporten innehåller en nulägesbild, en målbild och stakar sedan upp vägen mot målet. En mängd olika åtgärder behövs (se faktaruta).

Fackliga eldsjälar i Norrbotten. Jenny Hedgren Rönnlund syns längst fram till vänster. Foto: Privat

Dialogen med regionstyret har också förbättrats, även om ett samverkansavtal fortfarande lyser med sin frånvaro. I slutet av förra veckan träffade Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma och delar av styrelsen från Norrbottens läkarförening flera regionråd samt chefen för primärvården för att diskutera arbetsmiljön och åtgärder för läkare i Norrbotten. Det var Läkarförbundet som tog initiativ till mötet för att lämna över resultatet från sin enkät och för att pusha för förslagen i regionens rapport.

– Vi vill att man ska börja jobba med förslagen nu, säger Jenny Hedgren Rönnlund som beskriver mötet med regionstyret som lyckat.

Regionrådet Camilla Friberg (S) håller med.

– Det är konstruktivt att vi kan prata tillsammans om de utmaningar vi har men också komma vidare i lösningsdelen. Det kan annars vara lätt att hamna i ett problematiserandet utan att komma vidare.

Nu ska det nya regionstyret knåda vidare på förslagen, tillsammans med fack och verksamheterna, utifrån ett helhetsperspektiv för sjukvården i regionen. Men Camilla Friberg vill inte ge några konkreta löften.

– Vi är bara en månad in på mandatperioden. Vi har initierat ett ganska stort arbete med kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården i stort och jag vill inte föregå det. Vi hoppas komma med tydligare besked i vår, säger hon.

Hon beskriver det som ett långsiktigt arbete, som måste ske tätt tillsammans med fackförbunden.

– Jag vill undvika duttlösningar. Det blev lite tokigt under förra mandatperioden när man gjorde riktade satsningar som inte var förankrade. Vi behöver hitta breda lösningar och är angelägna om att förbättra samverkan med fackförbunden.

I nuläget vill hon framför allt ingjuta hopp hos sjukvårdspersonalen.

– Vi vill att de ska känna att vi faktiskt är på väg någonstans. Vi har både haft en pandemi och en stor omställning i Norrbotten. Det har varit tuffa år som vi vet har slitit oerhört hårt på personalen.

En annan positiv nyhet från Norrbotten är att det fackliga engagemanget har stärkts. DLF-föreningen i Norrbotten har vaknat till liv, efter en period i slummer.

– Vi har återupplivat den eftersom vi tycker det är viktigt att föra en dialog med politiken och föra fram våra synpunkter och ha ett forum att diskutera vad vi vill med primärvården framöver, säger Jenny Hedgren Rönnlund.

Den egna enkätundersökningen blir en viktig grund i föreningens arbete, enligt henne.

– Jag tycker det är viktigt att lyfta arbetsmiljöfrågan från individnivå och visa att det är ett strukturellt problem. Med hjälp av enkäten går det lättare att få till en bättre och mer neutral dialog, lyfta fram samband och berätta vad vi tror behöver göras åt problemen.

LPO primärvård Norrbottens förslag på åtgärder i korthet:

  • Värna personalens arbetsmiljö genom målstyrning mot mätbara indikatorer för arbetsmiljö.
  • Tydliggör primärvårdens uppdrag genom mandat att definiera kompetensområdet.
  • Ge verksamheterna stöd att prioritera och avgränsa uppdraget vid resursbrist.
  • Begränsa listning per läkare till 1/1100 och likställ listning på läkare med fast läkarkontakt.
  • Etablera en kompetensförsörjningsplan som konkret svarar mot både vägen till målbilden 1/1100 och dess upprätthållande. Planen bör inkludera konkreta mål för ST-läkare och specialister i allmänmedicin.
  • Mer pengar till primärvården. Ekonomiska resurser måste följa med ett mer omfattande uppdrag.  På kort sikt måste det ansamlade underskottet korrigeras.
  • Anpassa vårdvalets uppföljning efter målbild och underliggande data. Skapa uppföljningsmått för delaktighet, kontinuitet och trygghet. Tillförlitliga och lättanvända datakällor behövs, automatisera registrering.
  • Prioritera utbildning av nya läkare och satsa på fortbildning av befintliga specialister och övrig personal.

Källa: »Fast läkarkontakt i Norrbotten«

»Vi behöver locka med mer än frisk luft«

43 procent har det senaste året upplevt symtom på stress som huvudvärk, ont i magen eller migrän och nästan 40 procent har svårt att få tillräcklig återhämtning på jobbet, exempelvis genom raster, att kunna diskutera med kollegor eller variera arbetsuppgifterna.

36 procent tycker inte att arbetsgivaren har en bra lönepolitik. HR beskrivs som »omöjliga att förhandla med« och ingångslöner har inte höjts de senaste åren enligt läkarföreningen. »Vi behöver locka med mer än frisk luft«, skriver en läkare i ett enkätsvar.

Bara 22 procent av läkarna i primärvården i Norrbotten, som svarat på enkäten, säger att de hinner med arbetet under avsatt arbetstid.

Kontinuitet bör prioriteras högt, enligt läkarna. Knappt 30 procent uppger att de kan påverka och styra sin dag i tillräcklig utsträckning. Många pekar även på är att det är svårt att få extra tid för administration vid behov.

På önskelistan från läkarna när det gäller förmåner finns bland annat en friskvårdstimme, kompensation för lång resväg, instuderingstid, mer lön, att få fokusera på sina listade patienter, avsatta utbildningsdagar, fler semesterdagar och möjlighet att arbeta hemifrån.

Större hälsocentraler sticker ut extra negativt i kartläggningen. Där är det bland annat svårare att få till en god samverkan med andra yrkeskategorier.

Källa: Norrbottens läkarförenings enkät

 

Läkarbemanningen i Norrbottens primärvård

I Norrbotten finns runt 250 000 listade patienter, varav drygt 200 000 är listade på regiondrivna vårdcentraler.

På regionens vårdcentraler fanns våren 2022 89 specialister i allmänmedicin. Men många arbetar deltid, och därför motsvarar det 60 heltidstjänster. Det fanns också 60 ST-läkare i allmänmedicin, som motsvarar 48 heltidstjänster.

Med målbilden en specialist i allmänmedicin/1100 invånare behövs 226 heltidsarbetande distriktsläkare i Norrbotten.

Källa: Norrbottens läkarförenings enkät och rapporten »Fast läkarkontakt i Norrbotten«