Fler än en gång har man kunnat läsa om vårdpersonalens mödor under pandemin. Mer sällan har chefernas slit uppmärksammats. Men i en ny rapport från ett samarbetsprojekt mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset, Institutet för stressmedicin och forskare vid Göteborgs universitet, är det just chefernas arbetssituation som står i fokus. I gruppens första publikation, som nyligen kom ut i Frontiers in Psychology, märks en klar ökning av chefer som rapporterade sämre arbetsmiljö under pandemin jämfört med före pandemin.

Chefer på avdelningar med en stor andel covidpatienter upplevde också en sämre arbetsmiljö jämfört med andra chefer.

Tina Crafoord, ord­förande för Läkarförbundets chefsförening.

Tina Crafoord, Chefsföreningens ordförande, är inte förvånad.

– De här resultaten går hand i hand med det som vi fick till oss redan tidigt under pandemin, just det här att många chefer kände att de tappade greppet om sin egen verksamhet. Man visste inte var ansvaret låg någonstans när man gick från linjeorganisationen in i särskild sjukvårdsledning. Den strukturen är gjord för att hålla över kortare kriser, och under pandemin blev det otydligt för cheferna på de hårdast drabbade verksamheterna vad de kan och inte kan bestämma över, säger hon.

Forskarna har i sitt arbete utgått från resultatet av den medarbetarenkät som Västra Götalandsregionen skickade ut hösten 2019, där totalt 617 chefer svarade. Samma chefsgrupp tillfrågades om sina erfarenheter av den första pandemivågen hösten därpå. Då inkom totalt 473 chefssvar. Bland annat lyfte de svarande vikten av en övergripande styrning med tydliga och rättvisa riktlinjer. Dessutom behöver cheferna mandat för att kunna omorganisera roller och team för att på så sätt kunna anpassa sig till situationen, enligt studien. Tina Crafoord tycker att förslagen som forskarna lagt fram är bra.

– Vi måste tydliggöra organisationen både i »fredstid« och under kris. Vem gör vad och hur ser ansvaret och befogenheterna ut? Hur ser chefernas arbetsmiljöansvar för medarbetarna ut – och vem tar hand om chefens arbetsmiljö? Oftast förväntar vi oss bara att cheferna ska reda ut det oavsett. Det är förstås korrekt att fokusera på att verksamheten ska fungera, men även chefer är medarbetare.

Nu hoppas Tina Crafoord bara att resultaten ska utmynna i förändringar.

– Det var ett både sorgligt och helt väntat svar, men det är oerhört bra att ha fått fram de här resultaten. Jag ser fram emot en konkretisering, där vi tydliggör organisationen, säger hon.