I takt med att allt fler målinriktade läkemedel utvecklas för patienter med cancer ökar också behovet att använda breda genpaneler för att hitta tumörens specifika »fingeravtryck« inför beslut om behandling.

Inom ramen för Genomic Medicine Sweden – ett samarbetsprojekt mellan svenska regioner och universitet som ska borga för ett jämlikt införande av precisionsmedicin – har en bred genpanel tagits fram som gör det möjligt att analysera mer än 500 viktiga markörer på ett bräde.

Enligt det nationella vårdprogrammet för bröstcancer bör bred genomisk profilering övervägas hos patienter med spridd bröstcancer.

Hos den här patientgruppen används den nya genpanelen – som bland annat innehåller markörer för avancerad bröstcancer – just nu bara inom ramen för ett pilotprojekt som GMS driver med stöd av Socialdepartementet. Under 2023 ska den dock införas stegvis i klinisk rutin.

I linje med det lanserar GMS inom kort en webbaserad utbildning om precisionsmedicin specifikt för personal som arbetar med bröstcancer.

Anders Edsjö. Foto: Nooreldin Zendehrokh

Utbildningen – som tagits fram i samarbete med läkemedelsföretagen Roche och Novartis – riktar sig till såväl personal som jobbar direkt med patienter med bröstcancer, som till dem som arbetar med diagnostiken. Tanken är att den både ska ge bättre inblick i hur den diagnostiska processen går till och en uppdatering kring vilka kliniska frågeställningar som driver utvecklingen framåt.

– Vi vill ge en helhetsbild, säger Anders Edsjö, överläkare i klinisk patologi inom Region Skåne och en av dem som håller i den nya utbildningen.

I slutänden ska det bidra till att fler patienter med spridd bröstcancer får tillgång till den nya diagnostiken.

Anders Edsjö hoppas på en stor uppslutning.

– Vi ser precisionsmedicin som en väldigt viktig förändring för sjukvården. Då är det viktigt att många engagerar sig i utvecklingen och implementeringen av precisionsmedicin, säger han.

Anders Edsjö utesluter inte utbildningar med samma koncept men med fokus på andra cancerformer framöver.

– Det är helt klart så att utvecklingen har lett till många nya positiva möjligheter för behandlingar av patienter inom flera områden. Hur snabbt det översätts till nytta för patienterna har att göra med hur duktiga vi i vården är på att utnyttja de nya möjligheterna.