För ett år sedan fick Region Jämtland Härjedalen skarp kritik för bristande arbete med personalförsörjningen. Kritiken rörde främst Östersunds sjukhus, som länge haft stora problem framför allt med att rekrytera och behålla sjuksköterskor.

Nu har internrevisorerna gjort en uppföljning. I den konstateras det att ett flertal åtgärder har satts in och att flera av dem har gjort skillnad. Utvecklingen har vänt både inom kirurgi och akutvård, även om det fortfarande är ett skört läge. En annan positiv sak som lyfts i rapporten är  att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram mätbara mål för sitt kompetensförsörjningsarbete.

Revisorerna saknar dock en långsiktighet i arbetet. De tycker även det behövs en mer fördjupad analys framåt som inte bara inkluderar faktorer som pensionsavgångar och normal personalomsättning, utan även innehåller en analys av varför personal valt att sluta och tar hänsyn till faktorer som vilka kompetenser som kommer att behövas i den framtida sjukvården. Det kommer inte gå att rekrytera personal för att bedriva hälso- och sjukvård på samma sätt som i dag, skriver revisorerna i rapporten. I stället krävs nya, mer effektiva arbetssätt.

Revisorerna anser också att det behövs bättre uppföljningar och analyser för att se vilka effekter olika åtgärder får.

I fjol tillsattes en särskild styrgrupp för att jobba med kompetensförsörjningsfrågan, men den ska upphöra i april. I rapporten varnas det för risken att regionen kan tappa fokus på frågan när gruppen slutar sitt uppdrag.

Läkartidningen söker Region Jämtland Härjedalen.