48 000 personer i hela Sverige har svarat på Sveriges Kommuners och regioners årliga enkät om hälso- och sjukvården. Resultatet visar att en majoritet av de svarande (62 procent) har stort eller mycket stort förtroende för vården och 85 procent upplever sig ha god tillgång till den vård de behöver – men siffrorna pekar nedåt. Förtroendet har minskat med 7 procentenheter sedan 2021, och andelen som upplever god tillgång till vård har minskat med 3 procentenheter. Även om förtroendet har sjunkit i samtliga regioner sedan den förra mätningen ligger Region Jönköpings län högst (77 procent) och Region Västernorrland och Region Norrbotten lägst. Båda har tappat 14 procentenheter i förtroende sedan 2021 och ligger nu på 60 respektive 62 procent.

Enligt Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och regioner, SKR, är dock förtroendet i linje med nivåerna före pandemin.

– Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt under pandemin och vi ser nu en återgång, säger han i ett pressmeddelande.

Även när det gäller tillgången till vård syns stora skillnader mellan regionerna. Störst andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att de har tillgång till den vård de behöver återfinns i Region Kalmar län (92 procent), följt av Region Halland (90 procent). Minst nöjda är patienterna i Region Norrbotten där 77 procent säger sig ha tillgång till den vård de behöver, följt av Region Västernorrland på 80 procent.

– Vi måste ta hälso- och sjukvårdsbarometern på allvar och analysera resultatet noggrant. I de nationella patientenkäterna ser vi ofta en annan bild, där patienterna är betydligt mer nöjda med hälso- och sjukvården än invånarna generellt. Vi behöver därför ta reda på och förstå varför de här mätningarna skiljer sig åt. Att våra invånare har tillgång till och förtroende för vården är naturligtvis jätteviktigt för att de ska kontakta vården när de behöver och för att de ska följa de behandlingsråd som ges, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) i ett uttalande.

Undersökningen visar också att mindre än hälften av invånarna, 48 procent, anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Motsvarande andel för hälso- och vårdcentraler är 63 procent.

SKR har också ställt frågor om inställningen till digitala tjänster. 45 procent är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Något fler, 56 procent, ser positivt på större möjligheter till vård i hemmet genom hembesök varvat med digitalt stöd.