– Vi kan i princip säga hej då till modern sjukvård: inga knäoperationer, inga axeloperationer, i stort sett inga cancerbehandlingar kommer vara möjliga om vi inte hanterar den här frågan, sa socialminister Jakob Forssmed (KD), och syftade på de hotande konsekvenserna av antibiotikaresistens.

Uttalandet gjordes inför en handfull journalister, inklusive Läkartidningens reporter, som tackat ja till ett »samtal« med socialministern inför det kommande högnivåmötet om antimikrobiell resistens, AMR, som Sverige står som värd för den 6–7 mars.

Den exakta agendan är inte känd, men de huvudsakliga frågorna som ska diskuteras är hur tillgången till både nya och äldre antibiotika ska säkras och hur EU ska bidra till att bromsa resistensutvecklingen globalt. Men några »hårda« beslut är inte att vänta, enligt Jakob Forssmed, utan där inväntar man ett förslag från EU-kommissionen om EU:s framtida arbete mot AMR.

– Mötet är framför allt ett forum för diskussion mellan de som är på plats och ett sätt att sätta tryck på frågan inför att kommissionen ska presentera sitt förslag.

Förslaget väntas komma någon gång under det svenska ordförandeskapet som sträcker sig till och med den sista juni, och kommer troligen innehålla bland annat ett förslag på en ny ersättningsmodell för antibiotika. Då antibiotika bör användas restriktivt för att minska risken för resistensutveckling är incitamenten låga för läkemedelsbolagen att tillhandahålla befintliga antibiotika och utveckla nya, vilket ställer krav på andra typer av finansieringsmodeller än de befintliga.

Ett svenskt pilotprojekt som testat en modell där läkemedelsbolag får en fast ersättning i förskott för att tillhandahålla vissa antibiotika ska till exempel utvärderas och kan komma i fråga i europeiska sammanhang. Förslaget som EU-kommissionen väntas presentera har en annan infallsvinkel där läkemedelsbolag som förbinder sig att utveckla nya antibiotika får en »voucher« som kan bytas in mot exempelvis förlängt patent på ett annat läkemedel. Förslaget har väckt en del kritik för att fördyra annan behandling, eftersom förlängd patenttid fördröjer alternativ med billigare generikaläkemedel.

– I den mån ett sådant konkret förslag läggs får vi som ordförandeland föra en diskussion med de andra EU-länderna. Jag tycker det finns skäl att lyssna på kritiken, men det är också bra att det tänks nytt och att det kommer fram förslag kring detta, för vi kommer behöva nya modeller för hur detta hanteras, sa Jakob Forssmed.

Deltagarna på högnivåmötet utgörs bland annat av EU-ländernas hälsoministrar, statssekreterare och andra internationella chefer och experter inom hälsoområdet. Förutom tillgång till antibiotika ska de också diskutera EU:s bidrag i det globala antibiotikaresistensarbetet. Här handlar det fram för allt om att »stötta« basala hygienrutiner och en ansvarsfull antibiotikaanvändning, förklarade Jakob Forssmed, och lyfte fram det svenska Strama-arbetet som förebild.

– Vi vet att det är en kulturfråga och att många som går till doktorn vill komma därifrån med ett recept, och det är något man måste förändra.

Här är Stramas arbete med bland annat övervakning av antibiotikaanvändningen och återkoppling till förskrivande läkare ett »utmärkt sätt«, enligt Jakob Forssmed, och något han gärna ser att fler länder tar efter. Folkhälsomyndigheten är också i slutfasen med ett uppdrag från den tidigare regeringen om att exportera Strama-systemet. Bland annat ska man ta fram en e-utbildning och en hemsida om Strama-arbetet på engelska.

– Det kommer också finnas en app! Jag hoppas att detta blir Sveriges nästa exportsuccé, sa Jakob Forssmed.

Vad hoppas du som socialminister att högnivåmötet ska resultera i?

– Att vi ska komma ut med ett starkt engagemang i de här frågorna och att vi har haft bra diskussioner. Men också att vi sätter oss själva i startläge för när kommissionen kommer med sina förslag till rekommendationer. Det är viktigt med stor uppslutning från Europas länder för att vi ska kunna bidra globalt.

Det talas ofta om hur viktiga dessa frågor är utan att det händer så mycket. Vad talar för att det blir skillnad denna gång?

– Fler och fler länder får upp ögonen för frågan och den hamnar allt tydligare på den globala agendan. Jag tänker göra allt jag kan för att det ska bli skillnad, för vi kan inte fortsätta med den här utvecklingen. Frågans allvar talar för att det måste bli ett bättre arbete, men jag är inte säker på resultatet.

Läs även:
Ny ersättningsmodell gav bättre tillgång till antibiotika i sjukvården