11 000 artroskopin i knä utfördes under år 2021, trots att Socialstyrelsen har avrått från titthålsoperationen i ett drygt decennium. Socialstyrelsen uttrycker missnöje över att antalet artoskopier enbart har halverats på tio år och konstaterar att operationen inte har bättre effekt på smärta än placebo, är dyr och medför risker och komplikationer.

– Siffran minskar i långsammare takt än vad som är eftersträvansvärt. Då Socialstyrelsen redan 2012 avrådde från detta så är det bekymmersamt att ingreppet fortfarande utförs i den utsträckning det görs. Här ser vi att vården behöver arbeta mer för att se till att den här typen av operationer inte ska göras, och i vissa regioner behövs det riktade insatser, säger Mattias Fredricson, enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Vården följer inte heller riktlinjerna i tillräcklig utsträckning vad gäller grundbehandling i form av fysisk träning i kombination med patientutbildning, konstaterar utvärderingen. Det är långt under målnivån på 80 procent som tränar med fysioterapeut en längre period.

– Det är också fortsatt en hög andel personer med artros som använder smärtstillande, vilket skulle kunna minska om de fick rätt grundbehandling. Det är också flera som remitteras till ortoped utan att ha genomgått grundbehandling, säger Anastasia Simi, utredare vid Socialstyrelsen i pressmeddelandet.

Kunskapen om artros behöver också öka hos primärvårdspersonalen, enligt Anastasia Simi.

– I dag handläggs artros ofta som ett akut ärende i stället för det kroniska tillstånd som artros är, vilket gör att patienter återkommer till vården på grund av smärtproblem. Att man följer upp om insatser vid grundbehandling gett effekt är viktigt, liksom en helhetssyn på patientens behov, övriga hälsotillstånd och samsjuklighet, säger hon.

Några råd från utvärderingen

Enligt Socialstyrelsen kan hälso- och sjukvården förbättra artrosvården genom att:

  • Ge strukturerad information om artros och dess behandlingsmöjligheter och i högre utsträckning erbjuda fysisk träning som behandling för artros.
  • Utveckla system där utförda insatser och resultaten av grundbehandlingen kommuniceras mellan vårdinstanser. Detta för att möjliggöra en bedömning av behov av förflyttning mellan behandlingspyramidens olika nivåer.
  • Minska användningen av smärtstillande läkemedel genom att mer aktivt informera allmänheten om den begränsade smärtstillande effekten samt riskerna.
    Källa: Utvärdering vården vid artros