Socialstyrelsens kartläggning av ambulanssjukvården pekar på flera brister och utmaningar. En sådan är att ambulansernas tekniska system skiljer sig åt mellan regionerna och de använder också olika journalsystem.

– Socialstyrelsens enkät visar till exempel att ambulanssjukvården i 15 av 20 regioner saknar tillgång till journaluppgifter i samband med uppdrag. Och en tredjedel av regionerna svarar att överföring av patientinformation mellan ambulans och den mottagande sjukvården fungerar otillfredsställande, säger Rickard Broddvall, enhetschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det finns också skillnader mellan uppsatta mål mellan »responstider« mellan regionerna, alltså hur snabbt ambulansen kommer fram efter ett anrop till larmcentralen. Enligt Socialstyrelsen behöver dessa responstider granskas närmare i relation till hur de påverkar patienternas hälsotillstånd.

Socialstyrelsen pekar även på brister i samordningen med andra blåljusaktörer, till exempel vid hotande suicid och olika situationer där hot och våld kan förekomma.

– I dag händer det till exempel att endast polis larmas ut i fall där en person har behov av psykiatrisk hjälp, medan ambulans eller mobila psykiatriska resurser också borde ha tillkallats. Sådana brister och skillnader medför risk för ojämlik vård vid allvarliga sjukdomstillstånd, säger Pontus Strålin, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.

Kartläggningen, som har genomförts på uppdrag av regeringen, ger också flera utvecklingsförslag för ambulanssjukvården. Myndigheten föreslår att den nationella kunskapsstyrningen bör utredas och visa om det kan behövas nationella riktlinjer och föreskrifter inom området.

 

Fem utvecklingsförslag

Socialstyrelsen lämnar följande utvecklingsförslag utifrån bedömningen av det som framkommit i kartläggningen:

  1. Uppdrag att utreda och tydliggöra den nationella styrningen med kunskap inom området prehospital akutsjukvård
  2. Uppdrag att genomföra en eller flera systematiska kunskapsöversikter inom området prehospital akutsjukvård och sjuktransporter
  3. Uppdrag att utreda förstärkt samordning och samverkan mellan blåljusaktörer i larmsystemet
  4. Uppdrag att utreda förutsättningar för att upprätta en sammanhållen datamängd för hela den akuta vårdkedjan
  5. Uppdrag att genomföra en förstudie om hur information som behöver utbytas mellan olika aktörer kan utformas för att stötta en ökad digitalisering