»Det är framför allt svårt för kvinnliga läkare att vara delaktiga, ha inflytande och få respekt, att inte ständigt ifrågasättas, att vara i minoritet och få bristande stöd«. Så skriver en av de nära 16 000 läkare som har svarat på Läkarförbundets arbetsmiljöenkät som förra våren skickades ut till samtliga yrkesverksamma medlemmar i förbundet. I den sjätte rapporten som publiceras lagom till internationella kvinnodagen ligger fokus på jämställdhet.

Även om både manliga och kvinnliga läkare har en tuff arbetsmiljö sticker kvinnor på många sätt ut, visar resultatet. En av fyra kvinnliga läkare (24 procent) har exempelvis uppgett att man under det senaste året funderat på att helt lämna läkaryrket, jämfört med färre än en av fem bland männen (17 procent).

Sofia Rydgren Stale ordförande, Läkarförbundet. Foto: Simon Hastegård

– Jag tycker att det är allvarligt. När alla regioner rapporterar brist på specialistläkare borde dessa siffror vara en tydlig väckarklocka. För att kunna behålla personal måste man erbjuda en arbetsmiljö där både män och kvinnor trivs, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Ungefär lika många män som kvinnor svarar att de har varit sjukskrivna under det senaste året (20 respektive 21 procent), men bland kvinnor är det 6 procent som varit sjukskrivna på grund av arbetsbelastningen, jämfört med 3 procent bland männen.

Den tunga arbetsbördan gör också att kvinnor dubbelt så ofta väljer att arbeta deltid. 26 procent av kvinnorna har gått ner i tid av den anledningen, medan 13 procent av männen gjort detsamma.

– Arbetslivet måste fungera även för oss som har familjer och barn. Vi ser i våra andra rapporter att det är väldigt många som inte hinner med sitt jobb inom ordinarie arbetstid och att många då löser det genom att gå ner i tid. Nu ser vi också att det är vanligare bland kvinnor.

Även om inga frågor i enkäten har rört hur olika förutsättningarna i arbetet ser ut för kvinnor, har flera läkare självmant gått in på det området i sina fritextsvar. Särskilt föräldraskap och graviditet lyfts av flera svarande. En berättar om känslan av att vara mindre uppskattad och inte lika pålitlig som kollegor utan barn, personen upplever sig som »strulig« när det ska vabbas. Enligt rapporten förväntas småbarnsföräldrar också prestera lika mycket på jobbet även om de ibland behöver vabba, något som leder till en ojämlik arbetsbörda. En läkare skriver exempelvis att kvinnor ofta arbetar extra de dagar de är på jobbet, som ett slags kompensation för vabb – samtidigt som ledningen inte har velat analysera varför arbetstiderna mellan olika läkare skiljer sig åt så mycket.

Sofia Rydgren Stale föreslår att jämställdhetsarbetet införlivas som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Det kan se olika ut på olika arbetsplatser, men man måste göra det tillsammans – såväl chefer, som fackliga företrädare, skyddsombud och anställda ska vara med.

Läs mer om tidigare arbetsmiljörapporter:
Var tredje allmänläkare har svårt att hinna med det direkta patientarbetet
Hot vanligt bland läkare: »En larmsignal som måste tas på allvar«
Nya vittnesmål om tystnadskultur bland läkare – värst i Stockholm
»Vårdplatsbristen är det största arbetsmiljöproblemet«
Ny undersökning: Var tredje underläkare funderar på att sluta

Mer om rapporten:

  • 30 procent av männen  och 22 procent av kvinnorna instämmer helt i påståendet att de har en god arbetsmiljö.
  • 25 procent av männen och 19 procent av kvinnorna instämmer helt i påståendet att de kan påverka sin arbetstid.
  • 36 procent av männen och 29 procent av kvinnorna instämmer helt i påståendet att de får den vila och återhämtning de behöver.
  • 11 procent av männen och 14 procent av kvinnorna upplever sig ha blivit utsatta för diskriminering under det senaste året.
  • 17 procent av männen och 22 procent av kvinnorna uppger att de har utsatts för kränkande särbehandling under det senaste året.

Arbetsmiljöenkäten skickades våren 2022 ut till samtliga medlemmar som är yrkesverksamma i hälso- och sjukvården, totalt 37 521 personer. Av dessa svarade 15 901, vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Jämställdhetsrapporten är den sjätte rapporten från Läkarförbundet utifrån enkätsvaren.