– Många medarbetare har varit generösa med att dela med sig av varför de valt att avslutat sin tjänst. Många andra organisationer och regioner gör också medarbetarundersökningar men att använda sig av forskare vid Institutet för Stressmedicin blir mer specialiserat, säger Marina Olsson, HR-direktör vid Västra Götalandsregionen.

Regionen har i ett samarbete med forskare vid Institutet för Stressmedicin analyserat enkätsvar från 4 539 medarbetare, varav 454 är läkare, som valt att avsluta sin anställning och antingen gått vidare till en annan förvaltning inom Västra Götalandsregionen eller lämnat regionen helt.

Analyserna av enkätsvaren visar att den vanligaste orsaken att läkare inom regionen avslutar sin anställning beror på den organisatoriska arbetsmiljön. Som exempel på faktorer är det att kompetenser inte fångas upp och lyfts fram och en stressig arbetsmiljö samt möjligheten att röra sig inom organisationen. Men även ledarskapet är en viktig pusselbit i att få människor att trivas på en arbetsplats enligt de som svarat på enkäten.

När det kommer till den organisatoriska arbetsmiljön så handlar det mycket om ledarskapet, att läkare upplever en hög arbetsbelastning och ett dåligt användande av den kompetens som finns, säger Marina Olsson och fortsätter:

– Personal upplever även att det brister en del i ledarskapet. Men även chefer är medarbetare som behöver en god arbetsmiljö. Vi jobbar därför mycket med chefers organisatoriska förutsättningar, och det är viktigt att vi fortsätter med det och är ihärdiga.

En stor andel av de läkare som svarat i undersökningen anger även låga lönenivåer som orsak till att de valt att lämna regionen.

Pandemin har inneburit en stor belastning för vårdpersonal i hela Sverige, vilket även märkts av i Västra Götalandsregionen. Där erkänner Marina Olsson att regionen inte jobbat så mycket med organisationsfrågor som önskat under dessa år.

– Under pandemin så har det varit väldigt belastat för många medarbetare. Det har lett till att personal inte hunnit jobba med utvecklingsfrågor som de önskat. Men det gäller nu att fortsätta göra det jobbet. Det är viktigt att cheferna ska ha bra förutsättningar i sina jobb, för att de i sin tur också ska kunna vara bra medarbetare. Ledarskapet är så viktigt för att både läkare och annan personal ska vilja vara kvar, säger Marina Olsson.

För att ha kvar läkare, och även vara en attraktiv arbetsplats framåt, så jobbar regionen med hur den kan ta tillvara på de utvecklingsmöjligheter som finns inom organisationen. Vilka möjligheter det finns att få jobba med olika saker och på så vis kunna känna att man utvecklas och får utbyte av varandra.

– Vi är en sådan stor organisation med många kompetenser inom den. Det gäller att vi jobbar och använder oss utav den fördelen bättre, säger Marina Olsson och fortsätter:

– Hur kan vi ta vara på viljan att utveckla verksamheten? Viljan att vara med och utvecklas? Att vara kvar och utvecklas?

Vad ser ni som de största utmaningarna framåt inom VGR?

– Det är främst den demografiska utmaningen, att vi får en större andel äldre befolkning vilka också har ett ökat vårdbehov, även om vi i dag är friskare längre. Samtidigt får vi färre i yrkesarbetande ålder. Men vi är en stor arbetsgivare och i regionen finns en stark politisk vilja att prioritera arbetsmiljöarbetet både på tjänstemannasidan och på den politiska sidan. Så jag ser ändå att vi har stora möjligheter även framåt. Att vi både kan utveckla och satsa på ledarskapet men också jobba med att få till nya arbetsätt.

En del som Marina Olsson lyfter fram som viktig för att ha en attraktiv arbetsplats för läkare är att jobba med mentorskap, något även personalen lyfter fram som önskvärt.

– Våra seniora medarbetare, framförallt läkare, har haft en stor vilja att överföra sin kompetens till yngre. Det visar vikten av att ta tillvara på alla medarbetares kompetens på bästa sätt framåt. Även dagens teknikmöjligheter, digitaliseringen och den medicinska utvecklingen gör att framtidens utmaningar kan tacklas. Även om de såklart är utmanande.

»Tack för mig!«

På Institutet för Stressmedicin har data från avgångsenkäten från januari 2020 fram till oktober 2021 analyserats. Drygt 6 000 medarbetare har besvarat enkäten (n=6058, svarsfrekvens ca 60%).
Av dessa utgörs drygt 4 500 frivilliga avgångar vilka utgör det slutgiltiga urvalet (n=4 539).
 

Analyserna i rapporten »Tack för mig!« fokuserar på de frågeområden i enkäten som handlar om vilka som lämnar, vart de tar vägen, varför de slutar samt hur de ser på framtiden. Övergripande mönster har beräknats liksom skillnader mellan de 17 grupperingarna av yrken som skapats av de 138 etablerade yrkesgrupperna i enkäten. 

De tre främsta anledningarna till att läkare valt att avsluta sin tjänst i Västra Götalandsregionen är den organisatoriska arbetsmiljön, privata omständigheter och dåligt kompetensanvändande.

Läs hela rapporten här.

Källa: »Tack för mig! – Varför medarbetare i VGR slutar«