Mai-Lis Hellenius och medförfattare skriver i en debattartikel som nyligen publicerats i Läkartidningen att en Sifo-undersökning visar att åtta av tio svenskar hellre vill ha recept på fysisk aktivitet än läkemedel, och att endast en av tio var kritisk till fysisk aktivitet på recept. Undersökningen visar med andra ord att det finns stor potential för vården att förebygga och behandla folkhälsoproblem med hjälp av fysisk aktivitet.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att den vill att användningen av Far ska öka och bli mer likvärdig över landet, och regeringen har därför beslutat om en satsning som – när den är fullt utbyggd – ska uppgå till 100 miljoner kronor årligen. 1,7 miljoner kronor avsätts 2023 till YFA (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet). Dessa medel ska gå till att arbetet med metoden Far och kunskapsstödet Fyss (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), inklusive den digitala versionen, Efyss. Storleken på satsningen aviserades i höstbudgeten men det är nu klart hur fördelningen ser ut.

– Vi vill stärka och öka användningen av fysisk aktivitet på recept i den svenska hälso- och sjukvården. Far är en kostnadseffektiv och evidensbaserad resurs som kan bidra till hälsa i alla grupper men som i dag är underutnyttjad. Dessutom är det stor skillnad på hur mycket den används i olika regioner. Det vill vi ändra på. Postnumret ska inte avgöra människors tillgång till Far, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i pressmeddelandet.

Satsningen består av tre uppdrag som i år får sammanlagt 50 miljoner kronor. 2024 satsas 75 miljoner kronor och fullt utbyggd tänker regeringen avsätta 100 miljoner kronor årligen till fysiska aktivitet på recept.

– Far kan fungera väl vid exempelvis diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och mild till måttlig depression. För vissa diagnoser är fysisk aktivitet en lika effektiv behandlingsmetod som läkemedel, dessutom med väldigt få biverkningar, säger Jakob Forssmed vidare.

En del i satsningen för att bidra till en ökad förskrivning och uppföljning är att E-hälsomyndigheten får i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att ta fram en statlig infrastruktur för Far. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 29 februari 2024 och E-hälsomyndigheten får 3 000 000 kronor för att genomföra studien.

Vidare får Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionerna som ska gå till insatser som ökar förskrivningen och följsamheten av Far. Alla vårdgivare i primärvården ska få del av insatserna och stöd i implementeringen av Far. För att kunna följa upp hur regionerna arbetar med insatserna ska Socialstyrelsen samverka med Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att följa upp i vilken mån implementeringen och tillämpningen av Far i kommunerna leder till ökad förskrivning av och följsamhet till Far. Socialstyrelsen får 44,3 miljoner kronor under 2023 för detta varav 37 000 000 kronor ska fördelas till regionerna. Folkhälsomyndigheten får under 2023 använda 1 000 000 kronor för uppdraget.

Mai-Lis Hellenius och medförfattare konstaterar i debattartikeln i Läkartidningen att hälso- och sjukvårdspersonalen är hårt belastad, och att coronapandemin inneburit extrema påfrestningar och »även lett till att den fysiska aktivitetsnivån sjunkit ytterligare hos befolkningen«.

»Det är därför glädjande att regeringen vill satsa på att främja hälsa och förebygga ohälsa bland annat genom ökad användning av Far i budgetpropositionen 2023«, skriver debattörerna.

Läs debattartikeln:
Far – underutnyttjad metod trots starkt vetenskapligt stöd