I nästan en femtedel av de granskade fallen handlades inte patienterna enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det framkommer i en revision av verksamheten vid ett antal vårdcentraler i Region Kalmar län. Vårdcentralerna ägs av ett bolag som bedriver primärvård på uppdrag av Region Kalmar län.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har tidigare kritiserat vårdcentralerna, men på grund av återkommande avvikelser beställde regionen en fördjupad granskning av verksamheten. Revisionen gjordes av ett externt bolag.

I rapporten konstateras att såväl verksamhetschefen som övriga läkare på vårdcentralerna har brustit i handhavandet av patienterna. Bland annat fann granskningen bristande dokumentation av anamnes, status, bedömning och åtgärd. Det skedde också en alltför omfattande provtagning och det fanns brister i läkemedelsförskrivningen. I 16 procent av fallen bedömdes förskrivningen som icke motiverad och »ett flertal gånger« förekom tveksam förskrivning av bland annat gabapentin/Lyrica.

Granskningen pekar också på att läkarna inte rådgjorde med varandra utan i stället ringde sjukhuskollegor för råd. »Det tycks ha skapats en kultur där man inte frågar varandra«, konstateras i rapporten. Det i sin tur har bidragit till att en stor mängd remisser skickades i onödan och i granskningen görs bedömningen att de flesta »sannolikt inte var medicinskt motiverade«.

Bristerna bedöms dock inte ha lett till några patientskador, men handläggningen har utsatt patienter för onödiga risker, enligt granskningen.

Verksamhetschefen för de granskade vårdcentralerna delar inte rapportförfattarnas slutsatser. I en skriftlig kommentar till Läkartidningen framhåller hen att Ivo-granskningen, som föregick rapporten, initierades av vårdcentralerna själva efter att man gjort en lex Maria-anmälan av ett patientärende. Vid granskningen uppdagades vissa brister som man bad Ivo om hjälp med att hantera. Det fick man också och Ivo lade därefter ned utredningen utan åtgärd, enligt verksamhetschefen.

Vidare kritiseras rapporten för att inte titta på ett representativt urval av patientjournaler, utan endast fokusera på de äldsta och sjukaste patienterna. Verksamhetschefen påpekar också att kritiken mot den rådande »tystnadskulturen« är felaktig och att ST-läkare rådfrågar kollegor i samma utsträckning som på regiondrivna vårdcentraler, men att de inte dokumenterat detta på samma sätt som man »drillat dem på regionen«.

Region Kalmar län rekommenderas nu i revisionsrapporten bland annat att ställa krav på vårdcentralerna att införa olika rutiner för att bland annat förbättra internutbildningen, tydliggöra indikationer för provtagning och stöd vid remisskrivning.