I sin årsrapport lyfter Ivo de allvarligaste iakttagelserna som myndigheten gjort under 2022. Med på listan finns bland annat bristen på disponibla vårdplatser på akutsjukhus i samtliga regioner. Inom ramen för en nationell tillsyn har Ivo granskat 27 akutsjukhus och riktat kritik mot samtliga, vilket Läkartidningen berättat om vid flera tillfällen.

»Tillgången till vårdplatser är mindre än behovet och följden blir att akutmottagningarna blir överbelastade. Akutmottagningarna har varken bemanning eller anpassade lokaler för att ge patienter en patientsäker vård under en längre tid. Förutom de inskrivningsklara patienterna påverkas även nya patienter som kommer in«, skriver myndigheten i rapporten.

Ivo lyfter även att lägstanivån i vården för äldre är för låg, efter att ha granskat särskilda boenden, SÄBO, i 283 kommuner. Det handlar bland annat om dålig efterlevnad av reglerna om vård i livets slutskede. Och alltför många patienter ges inte en individuell medicinsk bedömning samt vård och behandling enligt ordination, enligt myndigheten.

Myndigheten konstaterar också att antalet anmälningar gällande estetiska behandlingar har ökat kraftigt – den vanligaste typen rör information kring att estetiska behandlingar utförs av personer som inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Av rapporten framgår även att den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna behöver utvecklas.

Enligt Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo, visar den lägesbild som framkommit i myndighetens nationella tillsynsinsatser att läget är allvarligt. Hon påpekar dock att Ivo:s beslut i sig inte löser brister i verksamheterna, utan endast kan markera lagstiftningens krav.

– Ytterst är det vård- och omsorgsgivarna som ansvarar för att vården och omsorgen ska vara god. Medborgarna ska kunna lita på att lagstiftningen för vården och omsorgen efterlevs och att åtgärder vidtas om så inte sker, säger Sofia Wallström i ett pressmeddelande.

Läs också:
»Minskningen av vårdplatser har gått för långt« – Ivo kritiserar alla sjukhus
Ivo: Allvarliga brister i medicinska vården på boenden för äldre