Region Stockholm var tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Västernorrland de tre regioner som fick JO-kritik i juni 2020 för rutiner med övervakade urinprovskontroller som krav för behandling med centralstimulerande läkemedel. Socialstyrelsen har sedan i oktober 2022 publicerat nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism med en betoning att rutinmässig drogscreening inte är tillåten men att det kan krävas av läkare efter individuell bedömning utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

Den nya riktlinjen bygger på en rekommendation från chefs-JO att urin- eller blodprovtagning förutsätter en individuell bedömning och tillfredsställande information till patienten.

Den patient som nu anmält en av Region Stockholms mottagningar för neuropsykiatri har uppgett att hen medicinerats i många år och aldrig haft missbruksproblem. Inför sin årliga läkarkontroll ombads hen att ta rutinprover som ett läkarbeslut för förskrivning av narkotikaklassade medel. I anmälan beskriver patienten det som extremt kränkande och diskriminerande och pekar på att en ADHD-diagnos inte automatiskt kan kopplas till drogmissbruk.

JO begär nu att Region Stockholm redogör för sin handläggning av ärendet samt för hur man ser på relevant lagstiftning med svar senast 15 maj.

Läkartidningen söker Region Stockholm.

Läs också:
JO: Fel att rutinmässigt kräva drogtest vid behandling av adhd
Ivo: Inte okej kräva rutinmässiga drogtester vid ADHD-behandling
DO begär ersättning till ADHD-patient efter övervakat urinprov