Enheterna som fått Socialstyrelsens tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid könsdysfori, inklusive könsbekräftande kirurgi, är Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. De ska i sin tur samverka parvis med Region Uppsala, Region Skåne och Region Västerbotten, se faktaruta nedan. Socialstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att nämndens beslut är »ovanligt« då myndigheten tidigare hade fattat beslutet att vården skulle utgå från tre enheter:

»Den beredningsgrupp som har analyserat tillståndsansökningarna från regionerna har dock bedömt att ingen av de sökande enheterna ensam har kapacitet att utföra all vård inom tillståndsbeslutet och uppfylla de villkor som ställts. Därför har man förordat en lösning som bygger på samarbete mellan fler regioner.«

– Syftet är att på så sätt säkra tillgängligheten till vården. Det här rör vård för en patientgrupp som blivit fler över tid, och där en central fråga är tillgänglighet i varje steg av vårdkedjan, säger Kristina Wikner, enhetschef på Socialstyrelsen i samma pressmeddelande.

De långa väntetiderna för att få vård ska nu lösas genom att enheterna ska samverka kring väntetiderna nationellt. Något som Socialstyrelsen årligen kommer att följa upp. 

Genom att koncentrera vården till utvalda regioner vill Socialstyrelsen också skapa en tydligare struktur för högspecialiserad könsdysforivård. Ökad forskning, mer kunskap och förbättrade uppföljningar ska, enligt myndigheten, ge en likvärdig utredning, behandling och uppföljning inom området i hela Sverige.

– Målet är en bättre patientnytta, att patienten får bra bemötande och en tydlig vårdplan framåt. Beslutet kommer också att ge bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och samverkan mellan de experter som behövs inom flera områden, exempelvis inom psykiatri, endokrinologi, plastikkirurgi, urologi och logopedi, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.

Verksamheterna kommer bjudas in till ett uppstartsmöte med Socialstyrelsen där samverkansformerna ska diskuteras vidare. Övergången till nationell högspecialiserad vård sker enligt beslutet den 1 januari 2024.   

Här finns vården vid könsdysfori

Enheterna som fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid könsdysfori, inklusive könsbekräftande kirurgi, är:

  • Region Stockholm
  • Region Östergötland
  • Västra Götalandsregionen

Regionerna ska arbeta enligt följande samverkansmodell:    

  • Region Stockholm samarbetar med Region Uppsala   
  • Region Östergötland samarbetar med Region Skåne   
  • Västra Götalandsregionen samarbetar med Region Västerbotten.

Källa: Socialstyrelsen