Enligt åtalet har läkaren utsatt patienten för livsfara eller fara för svår kroppsskada. Brottsrubriceringen framkallande av fara för annan ger böter eller fängelse i högst två år vid fällande dom. Läkaren, som förnekar brott, har uppgett att hen gick i pension från en landstingstjänst 2015. För två år sedan förlorade läkaren sin behörighet att förskriva narkotiska läkemedel efter beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, sedan Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, drivit ett ärende. Ivo lyfte fram att läkarens förskrivning gjorde det möjligt för patienten att bruka anmärkningsvärt mycket narkotiska läkemedel genom att grovt överskrida rekommenderade doser.

HSAN bedömde att patienten utsatts för stora risker för allvarlig skada eller att i värsta fall avlida. Nämnden kritiserade också att bristen på journal medfört att det inte gått att följa läkarens motiveringar eller eventuella utvärdering av behandlingen. Att förskrivningarna skedde på läkarens fritid, då han inte varit yrkesverksam eller haft egen mottagning, bedömdes också som mycket olämpligt.

Åtalet gäller överskrivning av ADHD-läkemedel, smärtläkemedel och lugnande medel under en sjumånadersperiod fram till våren 2020. Åklagaren stödjer åtalet på muntlig bevisning i form av förhör med den åtalade samt sakkunnigförhör med läkare om faran med förskrivningen. Ivos anmälan är del av övrig bevisning.