När resultaten för Sveriges Kommuner och regioners, SKR:s, patientenkät för 2022 summeras, är det över lag positiva siffror som syns. När det gäller akutsjukvården var exempelvis 82 procent av de tillfrågade patienterna positiva till sina besök. De regionala skillnaderna är i regel små. Ska man ändå peka ut några som minst nöjda, var det patienterna i den största regionen, Stockholm, där 78 procent hade gott helhetsintryck. Patienterna i den minsta regionen, Gotland, var nöjdast – 88 procent.

I enkäten har patienterna fått svara på om de varit nöjda med sex olika aspekter, förutom helhetsintrycket: emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap, samt tillgänglighet.

Tillgängligheten var det som patienterna var mest nöjda med. Där var 85 procent positiva. Lägst betyg gav de på frågorna om information och kunskap. Där var bara 70 procent positiva. Där är det i synnerhet ett par aspekter som drar ned betyget. På frågan om patienterna fick tillräckligt med information om väntetider, sa endast 38 procent ja. Och på frågan om patienterna fick information om hur personalen prioriterade patienterna, sa bara 33 procent ja.

Däremot verkar personalen på akuten vara ganska bra på att förklara saker. 85 procent av patienterna tyckte att de fick begripliga svar om de ställde frågor. Och 82 procent tyckte att läkaren förklarade medicineringen eller behandlingen så att de förstod.

Generellt var också patienterna nöjda med slutenvården. 90 procent var positiva i stort, och de regionala skillnaderna var mycket små. Bemötande, kontinuitet och delaktighet är exempel där drygt 80 procent var positiva. Ännu nöjdare var man med tillgängligheten och det emotionella stödet.

I 2022 års upplaga av nationell patientenkät ställdes också två corona-relaterade frågor: om patienterna undvikit att söka vård på grund av pandemin och om deras förväntningar om att kunna få hjälp påverkats.  Knappt 26 procent svarade att de undvikit att söka vård (inkluderar även tandvård), och 34 procent att deras förväntningar påverkats.

Också patienterna inom standardiserade vårdförlopp för cancer var relativt nöjda. Helhetsintrycket låg på 87 procent. Det som möjligtvis kan påpekas där var att det emotionella stödet låg något lägre på 68 procent, och i kategorin »delaktighet och involvering« var 60 procent positiva. Punkter där patienterna upplevde att det brast mest, handlade till exempel om huruvida de uppmanats att ta med en närstående till möte om cancerutredningens resultat, och om patient och närstående erbjöds känslomässigt stöd.

Enkäter om akutvård skickades till drygt 44 000 patienter, med en svarsfrekvens på 37 procent. Motsvarande siffra för slutenvårdspatienterna var drygt knappt 80 000 patienter och 50 procent. Närmare 15 000 fick enkäter om cancervård och där svarade hälften. Enkäter har skickats ut till patienter inom andra områden också, men på vissa är underlaget begränsat.

Läs mer på webbplatsen för Nationell patientenkät.