Som Läkartidningen tidigare berättat har konsultföretaget PWC genomfört en granskning på uppdrag av revisorerna i Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Syftet har varit att undersöka samverkan när patienterna skrivs ut från sjukhus till sina respektive kommuner.

Den visade att det finns flera brister i utskrivningen av äldre patienter i slutenvården. Rapporten fokuserade på sex områden. Inget blev helt godkänt: fyra områden fick delvis godkänt och på två områden blev det helt underkänt (se faktaruta).

Marie Morell (M), regionstyrelsens ordförande i Östergötland och ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation. Foto: Hans Alm/SKR

Marie Morell (M), regionstyrelsens ordförande, säger till Läkartidningen att ett officiellt svar på revisorernas rapport kommer senare, men att mycket av problematiken mellan kommunal vård och sjukhusen är känd sedan tidigare.

– Samtidigt går det lite i vågor. Ibland är det större problem i vissa kommuner och ibland mindre. Men vi kan konstatera, ur ett östgötskt perspektiv, att det oftast är enklare att jobba med frågorna i de mindre kommunerna, medan det i de större blir lite mer komplicerat, säger hon till Läkartidningen.

Hon menar att de större kommunerna, såsom Linköping och Norrköping som var föremål för den här granskningen, är mer komplexa med fler aktörer. Flaskhalsar kan uppstå på ett område, som sedan får följdverkningar i hela kedjan. Sådant kan mindre kommuner ha lättare att ta höjd för.

Anders Senestad (M), som var ordförande för Region Östergötlands revision när granskningen genomfördes, menar att lagen inte efterlevs genom bristerna. I en intervju i Sveriges Radio P4 Östergötland har han också framhållit en uppmaning i rapporten, att satsa mer på uppföljning av hur utskrivningarna fungerar. »När man kommer längre ned på golvet, upptäcker man snart att det inte riktigt fungerar som det är beslutat längre upp«, sa han i den intervjun.

– I Östergötland har vi en organisation, samrådet vård och omsorg, som jobbar kontinuerligt med de här frågorna. Men just uppföljningen behöver man kanske skärpa till, också för att få en bättre bild av hur flödet ser ut. Det kan lätt bli lite anekdotisk bevisföring ibland, kommenterar Marie Morell.

Hon är också ordförande för Sjukvårdsdelegationen i Sveriges Kommuner och regioner. På nationellt plan skulle hon gärna se att den kommunala vården och omsorgen lyftes upp i hälso- och sjukvårdsdebatten.

– För 25 procent av hälso- och sjukvårdsuppdraget genomförs faktiskt av kommunerna. Vi behöver lyfta fram den kommunala sidan tydligare, säger Marie Morell.

Hon nämner en återkommande fråga som exempel: informationsöverföring mellan huvudmän. Men hon menar att det också handlar om gemensamt lärande och kompetensutveckling.

– Där skulle vi behöva kroka arm tillsammans för att jobba med det. Jag skulle också vilja se mer forskningsprojekt över organisationsgränserna.

Granskningen finns publicerad på Region Östergötlands webbplats.

Läs även:
Östgötska revisorer: Lagstiftning följs inte vid utskrivning av äldre

Underkänt på en tredjedel av punkterna

I revisionen ställdes sex frågor.

  1. Finns det tydliga gemensamma mål för samverkan kring utskrivningsklara patienter? – Delvis
  2. Finns det samverkansforum som stödjer sammanhållen vård och omsorg? – Delvis
  3. Finns väl fungerande rutiner, processer och arbetssätt för en trygg och säker hemgång? – Delvis
  4. Är roller och ansvar mellan regionen och kommunerna tydligt definierade? – Delvis
  5. Sker uppföljning av samverkan och resultat på individnivå och övergripande nivå? – Nej
  6. Finns det fungerande system för att gemensamt mellan kommunerna och regionen hantera avvikelser och arbeta med förbättringar? – Nej