Förra året lade en fond ägd av Förenade Arabemiraten ett mångmiljardbud på det svenska vårdföretaget Capio. Budet väckte stor oro på politisk nivå och dåvarande regeringen gav Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag att analysera riskerna med utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården.

Nu är rapporten klar. Efter intervjuer med representanter för vårdgivare i tre olika stora regioner i Sverige, samt med utländska företag som levererar vård samt vårdprodukter till regionerna, konstaterar FOI att just det utländska ägandet inom hälso- och sjukvården inte är den största utmaningen för Sveriges säkerhet.

I stället är det omfattningen av privat ägande som utgör det största hotet, enligt forskningsinstitutet.

I rapporten skriver man att »systematisk och institutionell påverkan« av utländska ägare bedöms som osannolik. FOI hänvisar bland annat till att det skulle kräva brott mot ingångna avtal som i sin tur skulle strida mot företagens egna ekonomiska intressen och även påverka anseendet på andra marknader.

När det kommer till privat ägande skriver dock FOI att risken för påverkan på hälso- och sjukvården är större, då det »begränsar det allmännas insyn och kontroll«. Man konstaterar att en viktig faktor för att säkerställa att företag inte bryter mot lagstiftning är just möjligheten för det allmänna att genomföra tillsyn.

Flera av de potentiella risker som identifierats i arbetet med studien, är enligt FOI knutna till det faktum att aktörer inom vårdsektorn är utanför de svenska myndigheternas direkta kontroll. Som exempel nämns möjligheterna att krigsplacera personal för att säkerställa verksamheten även vid höjd beredskap.

Den största risken med utländskt ägande identifierar FOI som svenska myndigheters bristande tillgång till pålitlig information om utländska aktörer. För även om riskerna och hoten med utländskt ägande bedöms som förhållandevis små, öppnar den skrala information en lucka som »rimligtvis skulle kunna utnyttjas av illvilliga aktörer«, skriver FOI i rapporten.

Läkartidningen har sökt sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD) för en kommentar. »Ministern har tagit del av rapporten men kommer inte att kommentera innehållet i nuläget.«, säger hennes pressekreterare Joel Apelthun.

Läs även:
Regeringen ser risker med utländskt vårdägande: »Djupt bekymrade«