Det är konsultföretaget PWC som genomfört granskningen på uppdrag av revisorerna i Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Syftet har varit att undersöka samverkan när patienterna skrivs ut från sjukhus till sina respektive kommuner.

Revisorerna fokuserade på sex områden. Inget blev helt godkänt: fyra områden fick delvis godkänt och på två områden blev det helt underkänt (se faktaruta).

PWC menar att regionen och kommunerna inte har »säkerställt en ändamålsenlig process« gällande de utskrivningsklara patienterna. Den process som finns brister i både funktion och efterlevnad. Konsulterna noterar också att, i motsats till regionpolitikernas intention, antalet vårddagar har ökat för patienterna.

En av de två punkter där regionala och kommunala huvudmän får underkänt, handlar om att det inte finns ett system för att gemensamt hantera avvikelser och arbeta med förbättringar. Regionen och kommunerna använder olika datasystem för rapporter och avvikelser, vilket gör att man måste förlita sig till pappershantering. Det gör i sin tur att det är svårt att få en överblick och arbeta systematiskt.

Den andra punkten där region och kommun misslyckas, handlar om uppföljning av samverkan och resultat på individnivå och på övergripande nivå. Det tycks inte finnas uppföljning utifrån mål eller indikatorer, såsom ledtider, kostnad, eller planerade återinläggningar.

Anders Senestad (M), som var ordförande för Region Östergötlands revision när granskningen genomfördes, menar att lagen inte efterlevs genom bristerna.

– När man kommer längre ned på golvet, upptäcker man snart att det inte riktigt fungerar som det är beslutat längre upp, säger han i en intervju med Sveriges Radio P4 Östergötland.

Revisorerna menar att politikerna i både region och kommun behöver se till att det finns ett fungerande samarbete när patienter ska skrivas ut.

– Rådet är enkelt och tydligt, det vill säga uppföljning, uppföljning, uppföljning. Lagen reglerar tydligt vad det är som ska göras för att patienterna ska kunna skrivas ut på ett så klokt och bra sätt som möjligt, säger Anders Senestad.

Läkartidningen söker Region Östergötland.

Granskningen finns publicerad på Region Östergötlands webbplats.

Underkänt på en tredjedel av punkterna

I revisionen ställdes sex frågor.

  1. Finns det tydliga gemensamma mål för samverkan kring utskrivningsklara patienter? – Delvis
  2. Finns det samverkansforum som stödjer sammanhållen vård och omsorg? – Delvis
  3. Finns väl fungerande rutiner, processer och arbetssätt för en trygg och säker hemgång? – Delvis
  4. Är roller och ansvar mellan regionen och kommunerna tydligt definierade? – Delvis
  5. Sker uppföljning av samverkan och resultat på individnivå och övergripande nivå? – Nej
  6. Finns det fungerande system för att gemensamt mellan kommunerna och regionen hantera avvikelser och arbeta med förbättringar? – Nej