Rapporten ges ut vart fjärde år av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm.

I stora delar är det framsteg i folkhälsan som redovisas med ökad medellivslängd till 85 år för kvinnor och 81 år för män.

Stockholmarna har också stadigt genom åren skattat sin hälsa högre med numera 79 procent av männen och 74 procent av kvinnorna som ser den som god eller mycket god.

Men utbildningsnivån är en vattendelare med hela fem och ett halvt års skillnad i livslängd för personer med eftergymnasial utbildning, jämfört med personer som inte slutfört gymnasiestudier.

Pandemin har också satt fokus på hälsoskillnaderna, enligt rapporten. Fler stockholmare med låg utbildning utsattes för smitta och en större andel i gruppen behövde sjukhusvård till följd av riskfaktorer.

När folkhälsorapporten presenterades under ett lanseringsseminarium använde Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Ahlsson begreppet »folkhälsa med precision« angående vikten av att nå ut med kunskap till hela befolkningen.

– Lite förenklat är bilden att ungefär tio procent av invånarna i Region Stockholm kan allt om hur man äter rätt och rör sig – det finns inget mer att lära. 80 procent känner till riskfaktorer och gör mycket rätt. Men tio procent är totalt röda där allt blir fel.

– Väldigt ofta är det geografiskt. Vi behöver precision och hitta metoder som hjälper de här grupperna. Där finns vinsterna, sade Anders Ahlsson.

Region Stockholms ambition är nu att använda folkhälsorapporten för att bli bättre på att fånga upp individer med riskfaktorer.

Regionen pekar bland annat på en drastisk minskning i dödsfall i hjärtinfarkt och stroke, men att det samtidigt är sjukdomar som kommer att stå för stor sjukdomsbörda under lång tid framöver.

Hälsovinsterna är därför betydande om regionen kan identifiera fler med påverkbara riskfaktorer för stöd till livsstilsförändringar och preventiv läkemedelsbehandling.

Folkhälsorapporten bygger på en enkät som gått ut till omkring 50 000 stockholmare, där nära hälften besvarade den, samt data från sjukvården och olika studier.