Sverige sticker ut på flera punkter i den årliga internationella undersökningen IHP (International Health Policy Survey), som i Sverige leds av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Bland de tio OECD-länder som har deltagit i undersökningen utmärker sig Sverige negativt när det gäller stress. 66 procent av de svenska läkarna svarar att deras arbete är mycket eller oerhört stressigt, medan snittet för alla länderna ligger på 56 procent.

35 procent av de svenska läkarna har också symtom på utmattning, vilket är på samma nivå som för övriga länder. Bilden av utbredd stress i primärvården känns igen från andra håll. Läkarförbundets egen arbetsmiljöenkät har tidigare visat att 30 procent av läkarna i primärvården inte anser att tiden räcker till för att träffa patienterna.

– Resultaten ligger i linje med våra egna arbetsmiljöundersökningar, både när det gäller att tiden inte räcker till och att arbetsbelastningen är för hög. Man hinner helt enkelt inte med sitt arbete, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Samtidigt träffar primärvårdsläkarna i Sverige i snitt färre patienter per vecka jämfört med de andra länderna i undersökningen, och den genomsnittliga tiden per patient är också längre i Sverige än i övriga länder. I sin rapport pekar Vårdanalys på att bristande kontinuitet kan vara en faktor som gör att patientkontakterna tar längre tid i Sverige. En majoritet av patienterna i alla de andra länderna har fasta läkarkontakter, och med mer bakgrundskunskap om patienten kan mötena gå fortare. Sofia Rydgren Stale är inne på samma spår.

– Om man lär känna varandra och vid upprepade tillfällen träffar en och samma patient kan man lägga mindre tid på inläsning och dubbelkontroll av frågor. Basen i hälso- och sjukvården blir mer stabil och mer effektiv om man satsar på en hög grad av kontinuitet.

Informationsöverföringen mellan primärvården och specialistvården fungerar också dåligt i Sverige, konstaterar Vårdanalys, och läget har försämrats sedan undersökningen 2019. Färre svenska läkare än i övriga länder svarar att de får information om förändringar i patientens vård efter att deras patienter besökt en läkare i specialistvården. Få av de svenska läkarna säger att de har fått information inom 24 timmar om någon av deras patienter har skrivits ut från sjukhus, trots att det i många fall är ett lagkrav.

Läkarna i Sverige anser också i lägre utsträckning att deras vårdcentraler är förberedda på att ge vård till patienter med kroniska sjukdomar. Även här har siffrorna sjunkit sedan 2019.

På andra punkter ligger dock svenska läkarna i framkant. Vårdcentraler i Sverige följer till exempel i stor utsträckning upp kvaliteten i vården, och Sverige är också är det land i jämförelsen som oftast erbjuder olika digitala tjänster för patienter i kontakten med vården.

Läs också: Rapport: En av tre allmänläkare har svårt att få patienttiden att räcka till 

Mer om undersökningen

I Sverige har enkäten skickats till cirka 6 000 läkare som arbetar inom primärvården på en fysisk vård- eller hälsocentral. Totalt svarade 2 092 läkare på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 36 procent. Övriga länder som deltog i enkäten var Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA.

Källa: Vårdanalys

Så svarade de svenska läkarna i ett urval

(genomsnittet för alla länderna inom parentes)

  • 52 procent är nöjda med att arbeta som läkare (39 procent)
  • 28 procent planerar att sluta ta emot patienter regelbundet inom de kommande tre åren, till exempel genom att pensionera sig eller byta yrke (29 procent)
  • 66 procent tycker att deras arbete är mycket eller oerhört stressigt (56 procent)
  • 35 procent säger sig ha symtom på utmattning (35 procent)
  • 65 procent anser att arbetsbelastningen har ökat efter pandemin (76 procent)
  • 24 procent är nöjda med tiden de lägger på administrativt arbete (19 procent)
  • 44 procent är nöjda med tiden för varje patient (55 procent)

Källa: Vårdanalys