Sverige är känt för sina hälsoregister och de beskrivs ofta »som en guldgruva« för att följa hälsa och vårdkvalitet över tid. Många av registren har god täckning och är av god kvalitet, men det finns hål. Bland annat saknas ett nationellt primärvårdsregister med uppgifter om patienter och vårdinsatser på den vårdnivån.

Regeringen har därför gett den enskilda utredaren Ingela Alverfors, till vardags jurist och sekreterare i utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten, i uppdrag att se över regelverket för hälsoregister och bland annat föreslå hur ett primärvårdsregister kan byggas upp.

– Nationellt insamlade uppgifter är nödvändiga för att kunna följa upp primärvårdens verksamhet, utbyggnad och vårdförlopp, säger socialminister Jakob Forssmed (KD), i ett pressmeddelande.

I direktiven till utredningen konstaterar regeringen att det också saknas samlade uppgifter om läkares ordination av sjukskrivning och utfärdande av sjukintyg – något ett primärvårdsregister skulle täcka in.

Även »tillförlitliga« uppgifter om väntetider och köer i vården uppges saknas. I dag rapporterar landets regioner in uppgifter om väntetider till en nationell väntetidsdatabas hos Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Inte heller den tidigare regeringen ansåg att statistiken i SKR:s databas är tillräcklig för att kunna analysera vårdköerna, något Dagens Medicin rapporterade om. Utredaren Ingela Alverfors får därför i uppdrag att även analysera och föreslå regler för behandling av uppgifter om väntetider och vårdköer.

Trots att många av de svenska hälsoregistren samlar in data från slutenvården saknas dock ett nationellt register över de läkemedel som används där. I utredningsdirektivet konstateras därför att det behövs detaljerade uppgifter om rekvisitionsläkemedel, bland annat för att kunna studera läkemedelssäkerhet och användas som beslutsunderlag vid införande av nya terapiläkemedel och cancerbehandlingar. Förslag för hur uppgifter om rekvisitionsläkemedel kan samlas in ingår därför även i utredarens uppdrag.

Senast den 30 juni 2024 ska uppdraget slutredovisas.