Senast den 31 maj förra året skulle Region Norrbotten ha ordnat fram minst 180 vårdplatser på Sunderby sjukhus. Det var kravet som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ställde i sitt föreläggande. Region Norrbotten lyckades dock inte leva upp till kravet och därefter var det länge tyst från Ivos sida. I slutet av februari lämnade till slut myndigheten in en begäran till förvaltningsrätten om att döma ut vitet – och nu har Region Norrbotten skickat in sitt yttrande om saken.

– Jag vill vara noga med att vi delar Ivos bild av att Sunderby sjukhus behöver ha fler vårdplatser disponibla. Vårt eget mål är 200 vårdplatser vilket är högre än Ivos krav på 180 platser, säger Ulf Bergman, tillförordnad regiondirektör, i ett pressmeddelande.

Han vänder sig dock emot att Ivo har förelagt om ett visst antal vårdplatser och säger att det inte finns lagstöd för ett sådant agerande. I sitt yttrande till förvaltningsrätten hänvisar Region Norrbotten till en dom i kammarrätten som rör Akademiska sjukhuset. Även där hotade Ivo med miljoner i vite om inte vårdplatsbristen åtgärdades. Myndigheten fick dock bassning två gånger om av kammarrätten, bland annat med motiveringen att lagen inte innehåller några uttryckliga krav när det gäller antal vårdplatser. I det fallet har Ivo överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ulf Bergman menar också att det inte finns någon grund för Ivos viteskrav. Beslutet togs utifrån en bedömning av antalet vårdplatser i juni förra året, menar han, men sedan dess har regionen uppfyllt myndighetens krav.

– I vår inlaga till domstolen redovisar vi de åtgärder som vidtagits sedan dess, vilka medfört att vi nu driver fler vårdplatser än vad Ivo krävt. Det är förvånande att Ivo inte efterfrågat information om de senaste månadernas aktiviteter. Vi har under hela processen arbetat med att förbättra situationen med vårdplatserna och även om vi nu uppfyller Ivos krav så kommer arbetet att förbättra situationen också fortsätta, säger han.

Läkartidningen har sökt Ivo som dock avböjer att kommentera.

Läs också:
Nytt besked från Ivo om vitet för platsbristen vid Sunderby sjukhus
Ivo överklagar dom – Akademiskas vite kan tas upp i högsta instans

Vårdplatser vid Sunderby sjukhus

Vid Sunderby sjukhus driftas nu (den 13 mars 2023) 185 disponibla somatiska slutenvårdsplatser, vilket således överstiger IVO:s krav. Sjukhuset har även sju platser för intensivvård som inte är inräknat i de tidigare nämnda disponibla vårdplatserna. Därutöver har sjukhusets slutenvård avlastats genom de åtta akutvårdsplatserna som beskrivs ovan samt genom ett ökat samarbete med länsdelssjukhusen. Ytterligare en mängd åtgärder är på väg att vidtas för att öka robustheten och för att kunna öppna fler platser.

Källa: Region Norrbotten