I den uppdatering av samlad forskning och studier som genomförts av Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, framgår det också att enbart jobbstress kan orsaka över 700 dödsfall årligen.

Arbetsmiljöverket sätter nivåerna i relation till 30–50 dödsfall årligen som orsakas av arbetsolyckor.

– Dödsolyckor på jobbet är oacceptabla, de är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor i förtid, av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt efter att man varit på den ohälsosamma arbetsplatsen. Arbetsgivare måste förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Bengt Järvholm, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för hållbar hälsa. Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet

Bengt Järvholm har i den nya sammanställningen satt extra fokus på mobbning på arbetsplatsen och risk för självmord.

Arbetsmiljöverket hänvisar till forskning som tyder på att var tjugonde självmord kan kopplas till arbetsrelaterad mobbning.

– Kunskapen har ökat om vem som mobbar och där blir det allt tydligare att destruktiva chefer är ett problem. Det är bra att det nu uppmärksammas med seminarier och förhoppningsvis bättre utbildning för chefer, säger Bengt Järvholm.

Han pekar på en studie som visat att nästan var tionde chef utsätter medarbetare för kränkande särbehandling i form av hot, bestraffning och överkrav.

– Det är stort problem och som yrkesmedicinerare ser jag också att de patienter som har det allra värst på jobbet är de som mobbas av chefen.

De största riskfaktorerna för arbetsrelaterad dödlighet som lyfts fram i kunskapsöversynen är hög arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, skiftarbete, motoravgaser, buller och ihållande fysiskt tungt arbete.

Men även exponering för damm, asbest och passiv rökning tillhör riskfaktorer som vardera bedöms orsaka minst 100 dödsfall årligen.

Rapporten finns på Umeå universitets webbplats för publikationer.