Riksrevisionen har granskat statens insatser för att förhindra vårdskador och missförhållanden inom vård och omsorg av äldre enligt bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah. Granskningen visar på att det finns en underrapportering av allvarliga vårdskador och missförhållanden, något som leder till att bland andra Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inte nås av de brister som finns.

– De statliga myndigheterna ska bidra till att lagstiftningen efterlevs. Om det arbetet inte är effektivt ökar risken för att brister i äldreomsorgen inte åtgärdas, och att vårdskador och missförhållanden inträffar igen, säger Olof Widmark, projektledare för granskningen, i ett uttalande på Riksrevisionens hemsida.

Granskningen visar att många vårdskador och missförhållanden inte upptäcks, och att utredningar inte alltid leder till förbättringar. Det gör också att allvarliga händelser inte rapporteras till Ivo som då får svårare att rikta sin tillsyn mot de största problemen. Riksrevisionen konstaterar också att den tillsyn som Ivo bedriver utifrån lex Maria och lex Sarah har vissa brister. Ivo avslutar ärenden, trots att verksamheterna inte utrett det inträffade ordentligt och utan att de föreslagit åtgärder som går till botten med grundorsakerna.

Slutsatsen är att det inte finns en sammanhållen statlig styrning för att minska antalet missförhållanden i vården och omsorgen om äldre. Utöver det så saknas det insikt om hur mycket dessa brister inom vården kostar samhället i slutändan.

– Regeringen bör stärka den nationella styrningen, till exempel genom att ta fram en nationell handlingsplan för ökad kvalitet i omsorgen, och prioritera den kommunala hälso- och sjukvården i arbetet mot vårdskador. Dessutom behöver patient- och brukarperspektivet stärkas i lagstiftningen, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett uttalande på Riksrevisionens hemsida.

Rekommendationer i korthet

  • Regeringen rekommenderas bland annat att stärka den nationella styrningen av kvalitet i omsorgen om äldre med målsättningen att minska antalet missförhållanden, samt att stärka den enskildes rätt att komma till tals i bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah.
  • Ivo rekommenderas att stärka kvaliteten och likvärdigheten i handläggningen av lex Maria- och lex Sarah-ärenden.
  • Socialstyrelsen rekommenderas bland annat att utveckla uppföljningen av vårdskador i vården och omsorgen om äldre, samt kartlägga förekomsten av missförhållanden.

Källa: Riksrevisionen

Lex Maria och lex Sarah inom vården och omsorgen om äldre

Verksamheter som bedriver vård och omsorg ska enligt bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah fånga upp, anmäla, utreda och förhindra händelser som har, eller hade kunnat medföra en vårdskada respektive ett missförhållande. Syftet är att förhindra att liknande händelser inträffar igen. I vården och omsorgen om äldre är vanliga vårdskador läkemedelsrelaterade skador, fallskador, trycksår, vårdrelaterade infektioner samt undernäring. Missförhållanden kan vara fysiska, psykiska eller ekonomiska övergrepp, brister i bemötande såsom brist på respekt, självbestämmande, integritet eller trygghet. Det kan också handla om brister vid utförande av en insats, att en beviljad insats inte utförs alls eller brister i handläggningen av ett ärende.

Källa: Riksrevisionen