Staten bör ta en aktivare roll i arbetet med att locka kliniska prövningar till Sverige. Det föreslås i en ny utredning om kliniska prövningar, som nyligen lämnades till energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

– Kliniska studier är ett nyckelområde för life science-sektorn där regeringen ser förbättringspotential. Det är viktigt att vi har ett lättarbetat och kvalitativt system för företagsinitierade kliniska prövningar, säger Ebba Busch i ett pressmeddelande.

Under de senaste tio åren har antalet kliniska prövningar i Sverige minskat. Utredningen konstaterar att den internationella trenden också är vikande men att Sverige tycks ha tappat mer än till exempel våra grannländer Danmark och Norge.

För att råda bor på detta föreslår utredningen ett antal åtgärder. Bland annat bör ett nytt »partnerskap« – Swe Trail – inrättas. I det ska industriföreträdare för life science-sektorn samt regionala företrädare för hälso- och sjukvårdens sex samverkansregioner ingå. Företrädarna ska bjudas in av Socialdepartementet.

Inom ramen för partnerskapet ska ett antal nationella tematiska nätverk bildas och det ska inrättas ett nationellt kansli för regional samordning. Kansliet ska placeras vid ett värduniversitetssjukhus och föreslås finansieras av staten genom årliga anslag.

Utredningen föreslår också att staten avsätter medel för att hälso- och sjukvården ska kunna genomföra fler kliniska prövningar – både genom att stärka redan befintliga prövningsenheter och stimulera nyetableringar.

Utredningen har också bedömt hur ändamålsenliga Sveriges befintliga nationella och regionala stödsystem för kliniska prövningar är. Här konstaterar utredningen bland annat att samarbetet Kliniska studier Sverige, som stöds av Vetenskapsrådet, endast haft en »begränsad effekt« för utvecklingen av kliniska prövningar.

Den befintliga strukturen bör därför ändras och Kliniska studier Sverige och Swe Trial bilda en gemensam »referensgrupp« för att gemensamt kunna agera på relevanta frågor. Vidare föreslås att medel från Kliniska studier Sverige omfördelas till Swe Trial.

Utredningen konstaterar också att det krävs förändringar i hälso- och sjukvården. Det handlar bland annat om att skapa karriärvägar för andra yrkeskategorier, som tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal kan bidra i den kliniska prövningen – både administrativt och kliniskt. Även annan kompetensutveckling krävs och legitimerad personal, som läkare, tandläkare och sjuksköterskor, ska »med relativt begränsade insatser« ges relevant vidareutbildning för att få rätt kompetens.

– Det är viktigt för kompetensutvecklingen av svensk hälso- och sjukvård att det bedrivs kliniska prövningar i det svenska vårdsystemet. Det ger patienter i Sverige tillgång till ännu inte etablerade terapier och skapar mottagarkapacitet för nya slags avancerade terapier, säger socialminister Jakob Forssmed (KD), i pressmeddelandet.