I dagens sjukhusavtal utgörs drygt hälften, 54 procent, av ersättningen till de regionägda akutsjukhusen i Stockholm av en fast ersättning för den uppdragsrelaterade delen av verksamheten. Den produktionsrelaterade delen står för 40 procent medan den målrelaterade delen, som betalas ut om visa uppsatta mål nås, står för 5 procent. 1 procent av totalersättningen utgörs av utvecklingsprojekt inom »patientcentrering, sammanhållen vård och digitalisering«.

I förslaget till det nya sjukhusavtalet, som ska gälla från och med 1 januari 2024 och fyra år framåt, anges att en större andel av ersättningen, 70 procent, ska utgöras av fast ersättning. Det framgår av förslaget till ny avtalsmodell som beslutats om i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd. Den produktionsbaserade delen föreslås i sin tur uppgå till 28 procent och den målrelaterade delen minskas till 2 procent.

– Med förslaget till inriktning för nya sjukhusavtal vill Mittenkoalitionen ge akutsjukhusen i Region Stockholms regi den stabilitet som säkrar det akuta uppdraget och den flexibilitet som stärker insatserna för att kapa köer och väntetider, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Fördelningen mellan fast och rörlig ersättning har varierat under åren, likaså hur långa avtalen varit. I avtalet 2009–2015 var till exempel huvuddelen av ersättningen produktionsrelaterad, det vill säga rörlig, medan motsatsen gällde i avtalet 2016–2019 då ersättningen till största del utgjordes av en fast, uppdragsrelaterad ersättning.

I den nya avtalsmodellen föreslås också att det nuvarande effektiviseringskravet tas bort och att en ny modell för effektivisering tas fram. I stället för att effektiviseringskravet kopplas till indexuppräkningen för ersättningen bryts det ut och beslut om behov av minskning av sjukhusens kostnader ska fastställas av regionfullmäktige på årsbasis.

Enligt den konsekvensanalys som gjorts av avtalsförslaget förväntas det inte innebära några förändringar vad gäller vårdens kvalitet eller dess miljöpåverkan. Däremot bedöms avtalet och dess utformning minska detaljstyrningen och den administrativa bördan för akutsjukhusen genom bland annat en förenklad ersättningsmodell.

Slutgiltigt beslut om nytt avtal väntas fattas av regionfullmäktige i Stockholm i september.

Stockholms akutsjukhus

Totalt finns sju akutsjukhus i Stockholms län, varav fem drivs i Region Stockholms regi:

  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Danderyds sjukhus
  • Södersjukhuset
  • Södertälje sjukhus
  • S:t Eriks Ögonsjukhus

Capio S:t Görans sjukhus samt Norrtälje sjukhus drivs på upphandlade avtal med regionen.

Det sammanlagda avtalsvärdet för samtliga akutsjukhus var cirka 30 miljarder kronor för år 2022.