Paolo Macchiarini, längst till höger, på väg in till Svea hovrätt. Foto: Jesper Cederberg

I juni förra året fälldes Paolo Macchiarini för grovt vållande till kroppsskada i ett av de tre ingrepp med syntetiska luftstrupar som han gjorde på tre patienter under åren 2011 och 2012. Han friades dock när det gäller de två andra patienterna. Rätten lutade sig i de fallen mot bestämmelsen om nöd, som hänger samman med om det förelåg fara för patienternas liv och hälsa.

Åklagarsidan förvånades över domen, och därför var det kanske inte så konstigt att den överklagades av kammaråklagare Jim Westerberg. Men också försvaret, som till en början lät ganska nöjt över domen, valde till slut att överklaga. Paolo Macchiarini ville att målet skulle ogillas helt.

Paolo Macchiarini var själv på plats i Svea hovrätt när rättegången inleddes på måndagen. Förhandlingen inleddes som brukligt med åklagarens sakframställning, medan huvudpersonen själv satt helt tyst med fokus på tolkarnas översättning i hörlurarna. Vid ett par tillfällen upplyste försvarsadvokat Björn Hurtig om att rätten borde ta det lite långsammare då Paolo Macchiarini hade svårt att hänga med.

Jim Westerberg hänvisar kommentarer om hovrättsförhandlingen till dess sakframställningen är klar. Det dröjer till fredagen då den är ganska massiv, där merparten handlar om den skriftliga bevisningen.

Men Jim Westerberg säger också till Läkartidningen att åklagarsidan försökt skala ned och lägga mer fokus på bevisningen, bevisning som han inte tyckte att tingsrätten tog tillräckligt fasta vid förra året. Den är dock till största delen intakt, varför den planerats in på tre rättegångsdagar.

I bevisningen finns bland annat yttranden från Centrala etikprövningsnämnden och professor emeritus Bengt Gerdin som tidigare granskat Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska institutet. Där finns även mejlkonversationer, ansökningar om etikprövning som gjordes efter ingreppen, utredningar, redogörelse av muntlig bevisning, en operationsfilm och mycket mer.

Åklagaren yrkar på att Paolo Macchiarini döms till fängelse för tre fall av grov misshandel, i andra hand grovt vållande av kroppsskada. Försvaret bestrider det och vill alltså att hovrätten ska ändra tingsrättens dom till ett ogillande på samtliga punkter.

Under rättegångens första dag framhöll åklagarsidan att Paolo Macchiarini genomfört olagliga ingrepp på människor, experiment med en oprövad protes och inte ansökt om tillstånd.

– Ingreppen har inte rört sig om hälso- och sjukvård menar vi, eftersom sjukvård ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att det är forskning på människa, experiment, sa Jim Westerberg under sakframställningen.

Han tillade att bevisningen visar på en stor mängd omständigheter »som tydligt visar att det är forskning«. Här anser sig åklagaren ha ett stort stöd från oberoende experter. Åklagarna menar också att det inte var fråga om nöd i brottsbalkens mening, vilket var en springande punkt i tingsrättens dom.

– Att avlägsna en luftstrupe på det här sättet är att de facto tillfoga en människa en allvarlig kroppsskada, sa Jim Westerberg under sakframställningen och tillade att själva gärningen att avlägsna ett livsviktigt organ på det oåterkalleliga sättet visade på en likgiltighet hos den tilltalade.

Han framhöll också att Paolo Macchiarini medvetet undanhållit komplikationer efter det första ingreppet, exempelvis i sin vetenskapliga artikel i Lancet. Det är också något Jim Westerberg tycker att tingsrätten helt har bortsett ifrån.

Efter åklagarsidans sakframställning är det dags för försvarets. Det blir tidigast på fredag, alternativt den fjärde rättegångsdagen.

Läs mer om Paolo Macchiarini här.

Bakgrund

Den 16 juni 2022 fälldes Paolo Macchiarini mot sitt nekande i tingsrätten för vållande till kroppsskada, grovt brott, i ett fall. Det handlade om ett av de tre ingrepp med syntetiska luftstrupar som han gjorde på tre patienter under åren 2011 och 2012. Enligt Solna tingsrätt var brottet grovt och han dömdes till villkorlig dom i stället för fängelse. Villkorlig dom innebär att han fått en prövotid på två år utan övervakning. Skulle han begå andra brott kan en annan påföljd utdömas eller prövotiden förlängas.

Paolo Macchiarini friades dock på de två andra åtalspunkterna. Ett centralt begrepp i rättens resonemang var bestämmelsen om nöd, som hänger samman med om det förelåg fara för patienternas liv och hälsa.

I domen skrev tingsrätten att »transplantationerna på de två första patienterna inte hade varit oförsvarliga«. Men med facit efter de två operationerna, tyckte tingsrätten att den tredje operationen var oförsvarlig »med hänsyn till vad som var känt om följderna för de två första patienterna«. Därför fälldes han i fråga om den tredje patienten, medan han friades i fallen om de två första.

Men både Macchiarinis försvar och åklagarna överklagade domen. Åklagarna vände sig bland annat mot tingsrättens användning av nödparagrafen. »De tre målsägandena har enligt oss inte befunnit sig i nöd i brottsbalkens mening«, sa chefsåklagare Jim Westerberg då.

Paolo Macchiarinis försvarare tog också fasta på användningen av nödbegreppet, men i ett annat perspektiv. Medan rätten tycker att kirurgen borde ha agerat annorlunda i den tredje patientens fall, ansåg man ändå att det förelåg en nödsituation. Därför tyckte försvaret att det var »socialt adekvat« att utföra ingreppet i ett försök att rädda liv, och att det därför inte kan vara straffbart. Försvaret vände sig också mot åtalets utformning och att åtalspunkterna inte översatts ordentligt.

Förhandlingsdagarna i Svea hovrätt är satta till den 17, 18, 20 och 21 april och den 22, 23 och 24 maj.