Sedan många år tillbaka har Region Västerbotten gått i tankarna om att byta journalsystem från dagens System Cross till Cosmic från svenska leverantören Cambio. Arbetet inom regionen har organiserats i ett så kallat FVIS-program (Framtidens vårdinformationsstöd), som regionstyrelsen ansvarar för, och där flera olika projekt och uppdrag samlats. Men i praktiken har arbetet brustit på flera punkter, enligt två interna revisionsrapporter.

Bland annat har regionstyrelsen gett regiondirektören en alltför »omfattande och ospecificerad delegationsrätt«, som skiljer sig från det vanliga. Delegationen beskrivs som så omfattande att den i prakten innebär att regionstyrelsen har frånsagt sig sin beslutskapacitet för FVIS. Revisorerna påpekar att införandet av ett nytt vårdinformationsstöd är en så stor strategisk fråga att den inte borde ha delegerats. »Enligt kommunallagen får beslutsrätt gällande exempelvis mål, inriktning, omfattning och kvalitet inte delegeras, utan måste fattas av styrelse eller nämnd«, skriver revisorerna.

Regionstyrelsen har inte heller haft kontroll över kostnaderna kopplade till FVIS, enligt revisorerna. Budgeten på 450 miljoner kronor sträcker sig över hela programperioden, och uppskjutna kostnader från tidigare år har medfört att man för i år räknar med ett underskott på 61 miljoner kronor. Men enligt regionernas principer för ekonomistyrning är det inte tillåtet att föra över vare sig över- eller underskott till nästa år.

Revisorerna vill också att hälso- och sjukvårdsnämnden blir mer aktiv i sin styrning »för att säkerställa att verksamheterna har tillräckliga förutsättningar att införa Cosmic på ett ändamålsenligt sätt«. Totalt ska 8 500 medarbetare lära sig att hantera det nya journalsystemet, och utbildningsinsatserna kan kosta omkring 100 miljoner kronor. Det är samma summa som regionen vill spara in genom att dra ner på administrativ personal, lokalvårdare och transportörer, enligt SVT Nyheter Västerbotten.

Även om läkare och sjuksköterskor har deltagit som experter i det arbete som pågått för att forma Cosmic utifrån vårdens förutsättningar och behov har det även framkommit att vårdverksamheterna ser FVIS som ett IT-projekt. Intervjupersonerna upplever att hälso- och sjukvården hamnat i passagerarsätet och att FVIS har svag förankring i vården. »Vi bedömer (…) att det finns risker med att företrädare för hälso- och sjukvården inte är tillräckligt aktiva i den strategiska styrningen av FVIS. Detta kan påverka förankringen av programmet och legitimiteten för Cosmic inom hälso- och sjukvården negativt«, skriver revisorerna.

Läkartidningen söker regionstyrelsens ordförande för en kommentar.