Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson menar att staten borde ha agerat snabbare och tydligare, men även att det nu med tre års pandemierfarenhet finns andra förutsättningar än tidigare att sprida kunskap.

– Patienterna är många och många berättar att man inte kunnat få varken diagnos, behandling eller rehabilitering så det är nödvändigt att staten tar den här ansatsen och också prövar frågan om ett kunskapscenter, säger hon.

Regeringen ser de nya insatserna som ett sätt att möta långsiktiga hälsoeffekter för postcovidpatienter som »har kvarstående symtom eller som utvecklar nya symtom«.

– Vår uppfattning är att det inte gjorts tillräckligt för att säkra god vård och behandling och att sprida kunskap som bidrar till detta, kommenterar socialminister Jakob Forssmed.

Och lägger till:

– Personer med postcovid har upplevt bristande tillgänglighet och samordning samt frånvaron av en personcentrerad vård och det gäller inte minst vid långvariga besvär eller om man insjuknade tidigt.

Inriktningen är att det nya kunskapsstödet ska rikta sig brett till specialistvård men även fungera som en resurs för kommunerna. Socialstyrelsen får drygt ett år på sig att utveckla och redovisa uppdragen utifrån direktiv om bred samverkan med forskning, professioner, vårdgivare och patientföreträdare.

Regeringen vill även se över möjligheterna till fler vaccinatörer – utöver regionerna och privata utförare som har avtal med regionerna. Regeringen ser den nuvarande ordningen som »otillfredsställande« och att det särskiljer Sverige från flera andra västländer.

– Vi vet att det i delar av befolkningen finns efterfrågan på en bredare tillgänglighet till vaccin än det som Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regionernas genomförande av vaccinationerna medger. Exempelvis föräldrar som vill låta vaccinera sina barn mot covid-19 eller i samband med resa. Vi ser nu över förutsättningar för privata vaccinatörer att utifrån ett nationellt överskott och på egen bekostnad, för den som vaccineras, kunna erbjuda vaccination mot covid-19 och även hur ett sådant upplägg kan utformas ändamålsenligt och kostnadseffektivt, säger Jakob Forssmed.

De nya uppdragen i korthet:

  • Socialstyrelsen ska ta fram ett samlat, nationellt kunskapsstöd för diagnostik, vård och rehabilitering av postcovid och andra postinfektiösa tillstånd.
  • Socialstyrelsen ska analysera förutsättning för ett nationellt kunskapscentrum på området.
  • SBU får ett uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning om sjukdomarna.
  • En översyn ska göras om möjligheterna att bredda vaccinationerna i privat regi.