Ett problem som tas upp i det etiska uttalandet är bifynd. Dessa bör i begränsad omfattning komma med i slutrapporten, eftersom man annars riskerar att genomföra en typ av screening som normalt kräver en omfattande bedömningsprocess av Socialstyrelsen, enligt Anders Castor, ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Oklara fynd som görs bör rapporteras endast när det gäller tydligt sjukdomsorsakande förändringar.

Sist men inte minst är informerat samtycke en fråga som bör utredas vidare, enligt Svenska läkaresällskapet.

– All vård ska i enlighet med patientlagen ges efter informerat samtycke. Genom helgenomsekvensering finns en risk för »informationsöverflöd«, det vill säga att all information om provets möjliga resultat och konsekvenser blir svåröverskådligt både för läkare och patient, vilket medför att patientens samtycke knappast kan vara fullständigt informerat. Här behövs mer kunskap och erfarenhet för att hantera problemet på ett optimalt sätt, säger Anders Castor i ett pressmeddelande.