Det framgår av ett regeringsbeslut med uppdrag till Socialstyrelsen inom ramen för den överenskommelse som finns mellan staten och Sveriges Kommuner och regioner, SKR, om att utveckla cancervården med statligt stöd.

– Den som drabbas av ett cancerbesked ska ha tillgång till tydlig information och bästa möjliga vård utan onödig väntetid. Regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp är en viktig del i arbetet att korta väntetider i cancervården, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), i ett pressmeddelande.

Avtalet mellan staten och SKR bygger på att regionerna arbetar med ett så kallat inklusionsmål – att minst 70 procent av cancerpatienter ska utredas inom ett SVF.

Norrbotten är den region som haft svårast att klara 70-procentsmålet. I en rapport pekade Socialstyrelsen på organisatoriska problem inom Region Norrbotten som en huvudförklaring. I en rapport från Regionala cancercentrum i samverkan som nyligen publicerats framgår att Region Norrbotten nått upp till 70 procent inklusion för helåret 2022, vilket var en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2021.

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra dialog med regioner som inte uppfyller inklusionsmålet och där berörda regioner ska redovisa vilka åtgärder som är aktuella för att uppnå målet under 2023.