Det framgår av Socialstyrelsens årliga lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård. Myndigheten lyfter betydelsen av olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det gäller inte minst för att bryta utvecklingen för övervikt och obesitas, där antalet vuxenpatienter med obesitas tredubblats sedan 1980-talet och barnpatienterna blivit fem gånger fler.

– Vi ser att intresset för riktade hälsodialoger har ökat och i dag erbjuds hälsosamtal i över hälften av landets 21 regioner och vi vet att fler är på gång. Detta arbetssätt tror vi är viktigt att regionerna fortsätter att utveckla för att vända trenden, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

Överlag ges ändå en förhållandevis ljus bild av utvecklingen med ökad femårsöverlevnad efter cancerdiagnos, en minskning av vårdskadorna och att färre med kroniska sjukdomar behöver sjukhusvård.

Men väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, lyfts som ett problemområde. 2015 togs 82 procent av barnen emot inom 30 dagar, en andel som ifjol hade sjunkit till drygt 50 procent.

Flera utmaningar beskrivs som gemensamma för många länder efter pandemin: att stärka krisberedskapen, utveckla primär- och närvård samt att öka preventiva och hälsofrämjande insatser.