Studien publiceras i Scientific Reports och pekar på att yrkesgruppen har en personlighetsprofil enligt den så kallade big five-indelningen som markant skiljer sig från populationen i övrigt.

– 85 procent av Sveriges befolkning har i genomsnitt påtagligt lägre emotionell stabilitet, extroversion, vänlighet och samvetsgrannhet än förlossningsläkarna i vår studie. Det är klart att man höjer på ögonbrynen när skillnaderna är så pass tydliga, säger Petri Kajonius, docent i personlighetspsykologi och beteendevetenskapliga mätningar vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Forskningsstudien kopplar för första gången ihop förlossningsläkares och gynekologers personlighetsprofiler och kliniska erfarenhet med beslutsstilar i akuta förlossningssituationer.

– För att öka förståelsen för beslutsprocesser och de faktorer som påverkar läkarnas agerande, är det viktigt att inse att det är normalt att det finns olika personligheter. Ett individcentrerat eller ett teambaserat tillvägagångssätt är beroende av personens big five-personlighet och kan vara förvånansvärt relevant även i en mycket organiserad och protokollstyrd miljö som akut obstetrik, säger doktoranden Gabriel Raoust, som är överläkare i obstetrik och gynekologi vid Ystads lasarett.