Vårdexpressen var ett digitalt verktyg för anamnes och triage i primärvården. Och trots en högre prislapp vann Vårdexpressen en upphandling i Region Skåne i konkurrens med tre andra företag. 2019 började Vårdexpressen testas med tanken att senare breddinföras.

Förra året fälldes vd:n för företaget bakom Vårdexpressen, som också är läkare, tillsammans med två regiontjänstemän som suttit i en expertpanel under upphandlingen. Målsägandena var regionerna i Skåne och Västra Götaland vilka upphandlat systemet.

Vd:n dömdes i tingsrätten till fyra års fängelse och de två tidigare regiontjänstemännen till fängelse i tre år och sex månader. Vd:n dömdes för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta. De två tjänstemännen dömdes för grov trolöshet mot huvudman och grovt tagande av muta. I tingsrätten utdömdes också skadestånd i mångmiljonklassen. Samtliga åtalade nekade till brott i tingsrätten.

Men domen överklagades och i april i år mildrade hovrätten den. Rätten dömde förvisso vd:n och den ena tjänstemannen för grovt mutbrott, medan den andra tjänstemannen friades. Men hovrätten ogillade yrkandena om skadestånd och frikände alla åtalade på punkten om trolöshet mot huvudman.

Anledningen var att hovrätten ansåg att de båda tjänstemännen inte har haft sådana ekonomiska förtroendeställningar att de skulle kunna dömas för trolöshet; de hade inte haft rätt att fatta bindande beslut eller haft tillräckligt självständiga uppdrag. Och eftersom de båda tjänstemännen inte kunde dömas för trolöshet mot huvudman, kunde inte heller vd:n dömas för medverkan till trolöshetsbrott.

Och det är den delen av hovrättsdomen som riksåklagaren nu vänder sig emot.

»Min uppfattning är att hovrätten tolkat straffbestämmelsen om trolöshet mot huvudman alltför snävt. Jag menar att hovrätten helt har bortsett ifrån att det här är fråga om offentlig upphandling med alla de tvingande förfaranderegler den upphandlande myndigheten är bunden av och alltså inte en inköpsförhandling på den privata marknaden där huvudmannen helt fritt kan välja vilken anbudsgivare som avtalet ska slutas med«, skriver riksåklagaren.

Åklagaren menar att personerna som deltog i expertgruppen har missbrukat sin förtroendeställning genom att påverka upphandlingsprocessen. Tillika ska vd:n ha anstiftat eller hjälpt de två personerna att begå brotten.

I överklagan skriver riksåklagaren att Högsta domstolen bör ta upp fallet eftersom det är principiellt viktigt; det behövs en prövning av rekvisitet om förtroendeställning när det handlar om trolöshet i en offentlig upphandling. Om HD kommer fram till att de båda tjänstemännen har haft en sådan förtroendeställning att de skulle kunna straffas, vill åklagaren att rättsfallet återförvisas till hovrätten för en ny prövning.

Åklagaren påtalar också att det sker offentliga upphandlingar för 700 miljarder kronor årligen i Sverige, en sjättedel av BNP. Därför är ett fall som detta viktigt för att utreda i vilken utsträckning straffbestämmelserna om trolöshet mot huvudman kan användas mot allvarliga fall av korruption.

Läs även:
Mildrad dom i Vårdexpressen-mål
Längre fängelsestraff när tre döms på nytt i Vårdexpressen-målet 
Åklagare yrkar på fem års fängelse för vd:n i Vårdexpressenmålet 
Rättegången om Vårdexpressen måste göras om 
Vårdinnovations vd överklagar – begär att rättegången görs om 
Vårdinnovations vd får tre års fängelse för grovt mutbrott 
Fyra åtalas i den skånska IT-affären med Vårdexpressen