En googling av ren nyfikenhet ledde till att en person tidigare i år fick en träff på sitt eget personnummer – tillsammans med bilder på den egna hjärnan i genomskärning. Patienten visade sig förekomma i ett utbildningsmaterial från Skånes universitetssjukhus i Lund, och den berörda valde att anmäla det inträffade till Integritetsskyddsmyndigheten, Imy.

En granskning inleddes och av regionens svar till Imy framgår att bilderna hade avidentifierats av en överläkare med hjälp av en beskärningsfunktion. Bakgrundsdata låg dock troligen kvar trots beskärningen, vilket i sin tur gjorde dessa uppgifter sökbara på internet, enligt regionens egen utredning.

När regionen fick kännedom om vad som hänt togs utbildningsmaterialet snabbt ner från nätet. Region Skåne bedömer ändå att det finns ett behov av att vidta ytterligare åtgärder för att skydda personuppgifter när bilder avidentifieras genom beskärning. Beskärningsverktyget behöver hädanefter klippa bilderna »så att de inte med hjälp av tekniska hjälpmedel kan återställas i sitt obeskurna skick«, skriver regionen.

»Region Skåne ser mycket allvarligt på det inträffade och avser därför att inom ramen för det kontinuerliga och strategiska dataskyddsarbetet se över och uppdatera de säkerhetsåtgärder som vidtas vid personuppgiftsbehandling som utförs vid avidentifiering av bildmaterial.«

Bilderna som förekom på nätet härrörde alla från radiologiska undersökningar. Nio patienter förekom i materialet, varav sex i dag är avlidna.

Läs också:
Imy granskar Region Skåne efter att patient googlat fram sin röntgenbild