Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen gällde användningen av läkemedlet Mayzent (siponimod) vid sekundärprogressiv multipel skleros, MS. Sommaren 2020 beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) om en begränsning som innebär att läkemedlet endast subventioneras när rituximab inte är lämpligt.

Mayzents tillverkare Novartis överklagade beslutet och anförde att TLV jämfört med rituximab, som är ett lymfomläkemedel men som används »off label« vid MS. Novartis såg hellre en jämförelse med Extavia, ett läkemedel som är godkänt för behandling vid MS, skriver Dagens Medicin.

Tidigare har förvaltningsrätten och kammarrätten gått på TLV:s linje. Rätten menade att situationen med rituximab var speciell på grund av den utbredda användningen vid MS i Sverige, och att off label-läkemedlet därför var relevant att jämföra med.

Därför överklagade Novartis till högsta instans. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade dock den 3 maj att inte ta upp ärendet, och därmed står sig de tidigare domarna.