Turerna kring Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright har nått vägs ände. Ärendet gäller felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar där hon var korresponderande författare.

För ett år sedan avslog kammarrätten ett överklagande från Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Precis som förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att Karin Dahlman-Wright inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

NPOF överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket Läkartidningen också berättat om.

Nu står det alltså klart att Högsta förvaltningsdomstolen inte tar upp ärendet. Därmed står kammarrättens friande avgörande fast.

Kammarrätten ansåg visserligen att de felaktiga bilderna utgör allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av förfalskning, och att Karin Dahlman-Wright brustit i sitt ansvar när hon granskat och godkänt artiklarna utan att säkerställa att dessa var korrekta.

Men i likhet med förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att Karin Dahlman-Wrights agerande inte i något fall varit så klandervärt och nonchalant att det är fråga om grov oaktsamhet.

I sitt beslut konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att prövningstillstånd i ett mål av detta slag kan ges av två skäl. Det ena är att ett avgörande i målet är viktigt för framtida rättstillämpning. Det andra att det finns grund för resning, eller att målets utgång i kammarrätten uppenbart beror på grovt förbiseende eller misstag.

»Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd«, skriver domstolen.

I ett mejl till Läkartidningen uppger Karin Dahlman-Wright att hon inte kan kommentera Högsta förvaltningsdomstolens beslut eftersom hon »saknar kompetens inom förvaltningsrätt och inte har juridiskt biträde«.

På frågan om hur det känns när den utdragna rättsliga processen nu är över svarar hon:

»Jag tror inte det går att känna lättnad efter en så utdragen process. Jag känner mer sorg. Att behöva leva med stigmat forskningsfusk i det publika rummet är inte lätt. Jag orkar och kan inte längre utöva mitt yrke som forskare. Det är också en sorg för mig att detta ärende indirekt drabbade andra«.

NPOF fällde Karin Dahlman-Wright för oredlighet i september 2020. I sitt överklagande till förvaltningsrätten yrkade hon på att beslutet skulle undanröjas då hon ansåg att det inte föreligger grund för slutsatsen att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Läs också:
»Prejudikatsintresset är starkt«

 

Detta har hänt

Oredlighetsärendet kring Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright gäller felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar där hon var korresponderande författare.

I september 2020 fällde Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) Karin Dahlman-Wright för oredlighet i forskning. Enligt nämnden var de felaktiga bildpubliceringarna att betrakta som förfalskningar i lagens mening. Dessutom ansåg nämnden att hon varit grovt oaktsam.

Det var första gången någon fälldes enligt den nya lagen om oredlighet i forskning.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gjorde en annan bedömning och upphävde nämndens beslut. Förvaltningsrätten konstaterade förvisso att de felaktiga bilderna är fråga om förfalskningar. Men samtidigt ansåg förvaltningsrätten att Karin Dahlman-Wright inte varit grovt oaktsam, vilket är ett krav som måste vara uppfyllt för att fällas enligt den nya lagen om oredlighet.

NPOF överklagade i sin tur förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Detta eftersom nämnden ansåg att högre instans skulle ta ställning till frågor som har betydelse för tolkningen av lagen.

Förra året avslog kammarrätten i Stockholm NPOF:s överklagande.

NPOF överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. Men nu står det alltså klart att målet inte kommer att tas upp.