I utredningar om vålds- och sexualbrott kan rättsintyg ofta fungera som stödbevisning när ord står mot ord, exempelvis vid våld i nära relationer. Av rättsintyget framgår hur och när skador kan ha uppkommit. Men antalet rättsintyg baserade på kroppsundersökningar har mer än halverats de senaste tio åren, utan att man har sett motsvarande minskning av misstänkta fall av misshandel eller våld i nära relation. En förklaring kan vara att resurserna för att utföra sådana undersökningar är begränsade i delar av landet. Därför har nu Rättsmedicinalverket fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla formerna för skadedokumentation inför utfärdande av rättsintyg. Man ska bland annat utreda om alternativa metoder, till exempel med digitala hjälpmedel, kan användas. Dessutom ska myndigheten undersöka möjligheten att genomföra kroppsundersökningar på distans.

Det nya uppdraget välkomnas av Rättsmedicinalverkets generaldirektör Lars Werkström.

– Frågan om rättsintyg är en i flera avseenden angelägen fråga och det är därför utmärkt att regeringen uppmärksammar problematiken och ger oss i uppdrag att tillsammans med andra berörda delar inom rättskedjan återkomma med förslag på förbättringsåtgärder. Det handlar i slutändan om likvärdighet och kvalitet i rättskipningen, säger han i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska utföras i samråd med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten och ska redovisas nästa vår.