Tidigare i veckan berättade Läkartidningen att det långdragna oredlighetsärendet med Karin Dahlman-Wright nu nått vägs ände. Kammarrättens friande avgörande ligger fast efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva en överklagan från Npof, som fällde Karin Dahlman-Wright för oredlighet hösten 2020.

Nu kommenterar nämnden vad det kommer att få för betydelse framöver, via kanslichefen Karin Nylén.

»Nämnden bedömer att det uteblivna prövningstillståndet inte påverkar hur den ska göra bedömningar framöver i särskilt hög grad«, uppger hon i ett mejl till Läkartidningen.

Hon påpekar att kammarrätten liksom Npof gjort bedömningen att ett antal förfalskningar skett och att det varit fråga om avvikelser från god forskningssed.

»När det gäller bedömningen av om forskaren i fråga visat grov oaktsamhet hade kammarrätten en annan uppfattning än nämnden och av det har nämnden främst dragit slutsatsen att dess motiveringar måste bli ännu tydligare. Inte minst gäller det frågan om i vilken grad som olika fel och försummelser tillsammans kan leda till att en forskare visat grov oaktsamhet«, skriver Karin Nylén.

»Domstolsprövningen har alltså gett nämnden värdefulla insikter i hur den nya lagens prövning ska gå till«, fortsätter hon.

Häromdagen uppgav Karin Dahlman-Wright i ett mejl till Läkartidningen att hon inte kan kommentera Högsta förvaltningsdomstolens beslut eftersom hon »saknar kompetens inom förvaltningsrätt och inte har juridiskt biträde«.

På frågan om hur det känns när den utdragna rättsliga processen nu är över svarade hon:

»Jag tror inte det går att känna lättnad efter en så utdragen process. Jag känner mer sorg. Att behöva leva med stigmat forskningsfusk i det publika rummet är inte lätt. Jag orkar och kan inte längre utöva mitt yrke som forskare. Det är också en sorg för mig att detta ärende indirekt drabbade andra«.

Efter att Npof fällt Karin Dahlman-Wright för oredlighet i september 2020 yrkade hon i sitt överklagande till förvaltningsrätten på att beslutet skulle undanröjas då hon ansåg att det inte föreligger grund för slutsatsen att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Läs även:
Inget prövningstillstånd för fuskärende mot Dahlman-Wright

Detta har hänt

Oredlighetsärendet kring Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright gäller felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar där hon var korresponderande författare.

I september 2020 fällde Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) Karin Dahlman-Wright för oredlighet i forskning. Enligt nämnden var de felaktiga bildpubliceringarna att betrakta som förfalskningar i lagens mening. Dessutom ansåg nämnden att hon varit grovt oaktsam.

Det var första gången någon fälldes enligt den nya lagen om oredlighet i forskning.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gjorde en annan bedömning och upphävde nämndens beslut. Förvaltningsrätten konstaterade förvisso att de felaktiga bilderna är fråga om förfalskningar. Men samtidigt ansåg förvaltningsrätten att Karin Dahlman-Wright inte varit grovt oaktsam, vilket är ett krav som måste vara uppfyllt för att fällas enligt den nya lagen om oredlighet.

NPOF överklagade i sin tur förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Detta eftersom nämnden ansåg att högre instans skulle ta ställning till frågor som har betydelse för tolkningen av lagen.

Förra året avslog kammarrätten i Stockholm NPOF:s överklagande.

NPOF överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. Men nu står det alltså klart att målet inte kommer att tas upp.