Bristen på vårdplatser är akut, enligt Socialstyrelsens rapport innehållandes nya riktvärden, och inom ett år behöver 2 300 fler vårdplatser vaskas fram inom den somatiska sjukvården, plus ytterligare 60 intensivvårdsplatser. Läget är snarlikt över i princip hela landet ­– vårdplatserna behöver bli fler till antalet i 20 av 21 regioner. Den enda region som i dagsläget har tillräckligt med vårdplatser enligt Socialstyrelsens beräkningar är Region Kalmar län. De regioner med störst vårdplatsbrist är Östergötland, som behöver öka antalet vårdplatser med 30 procent, följt av Västra Götalandsregionen och Region Uppsala.

– Riktvärdena kan utgöra ett av flera stöd för regionerna i det arbete som pågår för att minska överbeläggningarna och utlokaliseringen av patienter, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

Även om vårdplatsbristen beror på att det inte finns tillräckligt med personal måste nu regionerna prioritera en ökning av vårdplatserna för att vända trenden, anser Socialstyrelsen.

– Det blir en ond cirkel, men det krävs att man arbetar med arbetsmiljöfrågor, återhämtning och kompetensförsörjning för att öka bemanningen. Arbetsgivarna kan inte peka på omöjligheten att rekrytera och behålla personal, för det ansvaret ligger i arbetsgivarrollen, säger Olivia Wigzell till Dagens Nyheter.

Socialstyrelsen har även gjort en prognos över behovet av vårdplatser på fem års sikt. Här menar myndigheten dock att platsantalet kan sjunka tillbaka till dagens nivåer.

Men man lägger till en brasklapp i rapporten: »En sådan minskning bör enbart realiseras om vårdplatskapaciteten tillgodoser vårdplatsbehovet«. Då krävs det att regionerna utvecklar arbetssätt för att minska vårdplatsbehovet och arbetar med omställningen till en god och nära vård, enligt Socialstyrelsen.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) skriver i en kort kommentar till nyhetsbyrån TT att vårdplatsbristen är alarmerande och att Socialstyrelsens kartläggning är ett led i »det brådskande arbetet« för att öka kapaciteten i vården.

Hur har Socialstyrelsen landat i siffran 2 300?

När det gäller vårdplatser inom somatisk vård (exklusive intensivvård) har Socialstyrelsen utgått från den vårdtid i dagar som produceras i dag i respektive region. Sedan har man lagt till den vårdtid i dagar som regioner behöver kunna producera i närtid för stärkt tillgänglighet och patientsäkerhet. Slutligen har man översatt vårdtid i dagar till vårdplatser.

Tillämpningen av beräkningsmodellen på Iva innebär att vårdplatsbehovet skattas för varje Iva i en region, för att därefter aggregeras till ett regionalt riktvärde. Modellen tillämpas på samma sätt för alla regioner, med olika beläggningsgrad beroende på respektive avdelnings storlek.