I en medicinsk abort ingår två läkemedel som på ett effektivt och för kvinnan så skonsamt sätt som möjligt ska stöta ut graviditeten.

I dag måste kvinnor ta det första läkemedlet, mifepriston, på vårdinrättning under övervakning av vårdpersonal, enligt abortlagen och Socialstyrelsens föreskrifter. Däremot kan kvinnor i tidig graviditet ta det andra läkemedlet, misoprostol, på egen hand och sedan genomgå själva aborten hemma.

På uppdrag från regeringen har SBU tittat närmare på det vetenskapliga stödet för att ta även mifepriston utanför vårdinrättning – något som redan är tillåtet i till exempel Storbritannien, Frankrike, Kanada och Australien.

I en rapport drar SBU slutsatsen att det inte är någon skillnad i behandlingens effektivitet när mifepriston tas i hemmet, jämfört med på en vårdinrättning. Det är inte heller någon skillnad i följsamhet till behandlingen.

Myndigheten konstaterar också att komplikationer relaterade till aborten är ovanliga och att det inte heller i detta avseende finns någon påvisbar skillnad mellan grupperna.

Enligt Kristina Gemzell Danielsson, professor vid Karolinska institutet och sakkunnig vid utvärderingen, skulle det förenkla för många kvinnor om de kan ta båda läkemedlen hemma.

– Möjligheten att ta mifepriston i hemmet för kvinnor som önskar det ökar självbestämmandet. Det är dock viktigt att kvinnor även i fortsättningen ska ha möjlighet att välja om den medicinska abortbehandlingen och aborten ska ske hemma eller på vårdinrättning, säger hon i ett pressmeddelande.