»Det är med djup bestörtning som vi, medarbetare inom Hjärta kärl neuro (HKN) samt tema Akut och reparativ medicin (ARM), tar del av förslaget att tillsätta temachef Per Mattsson till tjänsten som ordinarie temachef för HKN«. Så inleds det brev som har skickats till bland andra Karolinska universitetssjukhusets direktör Björn Zoëga och sjukhusstyrelsen, utifrån uppgifter som ska ha framkommit i offentliga förhandlingsprotokoll. De över 180 medarbetarna som ska ha skrivit under brevet vänder sig mot att Per Mattsson föreslås bli ny ordinarie chef för även Hjärta kärl neuro, utöver det uppdrag han redan har som chef för tema Akut och reparativ medicin. Den skarpaste udden är riktad mot hans brister som chef och de hänvisar bland annat till låga resultat i den årliga medarbetarundersökningen. Enligt brevskrivarna har Per Mattssons ledarskap präglats av motsatsen till den ledarskapsfilosofi som sjukhuset eftersträvar:

»I stället för att lämna mandat till första linjens chefer har temachefen på ett godtyckligt och ineffektivt sätt lagt sig i beslut på detaljnivå med tunnelseende på ekonomiska resultat och utan hänsyn till den kunskap, förmåga och förtroende som våra närmaste chefer besitter.«

Medarbetarna skriver också att det hela har resulterat i en tystnadskultur, där folk inte vågar säga ifrån av rädsla för repressalier. Flera medarbetare har redan slutat, enligt brevet.

Avsändarna önskar nu att förslaget om att tillsätta Per Mattsson som temachef för Hjärta kärl neuro dras tillbaka. Lyckas ledningen inte hitta några lämpliga kandidater bör man ta hjälp av en rekryteringsfirma i stället, anser de.

Under onsdagen pågick förhandlingar mellan å ena sidan Läkarförbundet och Vårdförbundet, å andra sidan Björn Zoëga, på grund av oenigheter om tillsättningen. Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska, är fåordig då ärendet rör en enskild.

– Men det finns ett utbrett missnöje med ledarskapet som har gjort att vi har velat höra hur mer om hur sjukhusledningen har tänkt kring den här tillsättningen.

Oenigheterna kvarstår efter mötet, enligt Yvonne Dellmark.

– Vad vi förstår har inte sjukhusledningen ändrat sig utifrån det vi har framfört, säger hon.

Karolinska universitetssjukhusets presstjänst betonar att rekryteringsprocessen ännu inte är avslutad. Björn Zoëga skriver i en kommentar att han normalt inte besvarar anonyma brev men att han hoppas kunna bidra med fakta. Därefter skriver han att resultaten från medarbetarundersökningen på de båda berörda temana ligger i nivå med Karolinska som helhet, och att båda dessutom uppvisar ett antal förbättringar mellan 2021 och 2022. Dessutom finns »en mängd kanaler öppna för den som av olika skäl inte vill eller kan framföra kritik eller synpunkter i linjen«, där syftet är just att motverka tystnadskultur.

»När det gäller chefstillsättningar så finns det en utarbetad och väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna. Denna bör värnas och respekteras«, skriver Björn Zoëga.

Läkartidningen har även gett Per Mattsson möjlighet att kommentera kritiken.