En revisionsrapport pekade i början av året ut flera brister när det gäller Region Dalarnas hantering av ersättningar till medarbetare. Exempelvis noterades att chefer i pressade vårdsituationer kunde gå med på att betala ut ersättningar som inte låg i linje med kollektivavtalen. Revisorerna slog också ner på att flera medarbetare arbetat mer övertid än tillåtet. Under granskningen upptäcktes även att flera läkare var anställda utan grundlön, men ändå fått stora löneutbetalningar. Revisorernas misstanke var att dessa var en form av hyrläkare som regionen anlitat direkt i stället för via ett företag. Revisorerna påpekade att detta upplägg är »ekonomiskt gynnsamt för den enskilde och förbättrar regionens statistik«, eftersom arvoderad personal inte ingår i hyrläkarstatistiken – och Region Dalarna har som uttalat mål att göra sig oberoende av hyrpersonal.

Efter kritiken fick regiondirektören Karin Stikå Mjöberg i uppdrag att under våren jobba för att komma till rätta med problematiken. Efter genomfört uppdrag listas nu flera åtgärder.

Bland annat har attest- och delegeringsrutinerna setts över och olika instruktioner och mallar har förtydligats för att förbättra efterlevnaden av rutinerna.

Regionen har också kartlagt hur många anställda som har högre övertidsuttag än tillåtet. För läkares del handlade det förra året om åtta individer med över 416 timmar övertid, men regionen menar att det är en tämligen låg siffra. Åtgärder kommer dock att vidtas för att fördela övertiden jämnt bland medarbetarna: »Enskilda önskemål om omfattande övertidsarbete ska inte tillgodoses«, står det i tjänsteutlåtandet.

Gällande kritiken mot att läkare rekryteras i stafettliknande upplägg utan någon upphandling skriver regionen kort att regionen ska »sträva efter adekvat bemanning av egna medarbetare, och, när detta inte är möjligt, tillämpa enhetliga regler för upphandling av hyrpersonal«.

Sist men inte minst kommer regionens chefsutbildning framöver lägga större fokus på ansvar, befogenheter och metoder för att ersättningar och bemanningssituationer ska hanteras korrekt.

Läs också: Allvarliga brister kring ersättningar till Region Dalarnas medarbetare