Det nationella smittskyddet fungerar visserligen bra i ett normalläge, men styrningen fungerar inte effektivt vid pandemier, menar revisorerna efter att ha granskat det nationella smittskyddet i en ny rapport.

– Regeringens styrning har inte tagit höjd för att smittskyddet behöver fungera effektivt både i ett normalläge och vid pandemier. Dessutom är inte smittskyddslagen utformad för att kunna hantera lägen med omfattande smittspridning, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att smittskyddet behöver stärkas på flera plan.

Utvecklingsbehoven inom smittskyddet blev tydliga under covid 19-pandemin, konstaterar Riksrevisionen. Detta »tyder på att Folkhälsomyndigheten inte hade tillräcklig beredskap för ett läge med storskalig smittspridning«, skriver myndigheten.

Det som saknas helt eller delvis, enligt Riksrevisionen, är följande:

  • ett digitalt system för smittspårning och testning
  • ett heltäckande system för uppföljning av vaccinationer
  • ett nationellt stöd för analyser av vaccinationstäckning och utredningar om smittutbrott
  • snabba och robusta nationella vårddata.

Granskningen visar även att ett delat ansvar för vårdhygien påverkar smittskyddets effektivitet. Det delade ansvaret leder till otydlig styrning och att det förebyggande arbetet varken sker systematiskt eller strategiskt.

– Ett samlat nationellt ansvar för vårdhygienfrågor skulle kunna bidra till ett effektivare smittförebyggande arbete. Men det förutsätter att regioner och kommuner arbetar långsiktigt och förebyggande inom vården och omsorgen, säger Ann-Christin Johnreden, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Granskningen visar samtidigt att smittskydd är ett komplext område. »Vad som är ett effektivt sätt att hantera ett utbrott av smittsam sjukdom i en situation kan i en annan situation visa sig vara ineffektivt«, skriver myndigheten och poängterar att ett väl fungerande samarbete mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå är avgörande för ett effektivt smittskydd.

Riksrevisionens rekommendationer

Myndigheten rekommenderar regeringen att:

  • ge en lämplig myndighet ett samlat ansvar för vårdhygienfrågor. Vårdhygien är en viktig del i det förebyggande smittskyddsarbetet och det bör återspeglas i den statliga styrningen.
  • förtydliga regleringen av tillsynen av smittskyddet avseende de regionala smittskydden.
  • utreda Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rättsliga förutsättningar för insamling och hantering av vårddata för att åstadkomma ett mer effektivt smittskydd.

Myndighetens rekommenderar Folkhälsomyndigheten att:

  • använda den juridiska kompetens som har byggts upp på Folkhälsomyndigheten till att skapa en struktur och kanaler för ett rättsligt kunskapsstöd i smittskyddsfrågor, i syfte att främja ett mer effektivt smittskyddsarbete.
  • använda lärdomar och erfarenheter från covid-19-pandemin till att vidareutveckla smittskyddet, till exempel inom system och data-området. Mot bakgrund av att smittskyddet utgör en stor del av Folkhälsomyndighetens verksamhet bör myndigheten också utveckla det inledda arbetet med att följa och analysera kostnaderna för smittskyddsverksamheten. Detta i syfte att skapa ett mer effektivt smittskydd och en bättre beredskap inför framtida utbrott av smitta och smittspridning.

Källa: Riksrevisionen