Dagens nämnd för medicinsk och social utvärdering fastställer slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genomför och bidrar till slutsatsernas tillämpbarhet för regioner, kommuner, vårdgivare och andra berörda.

Men i stället för en nämnd ska SBU:s myndighetschef ha ett insynsråd till sin hjälp, enligt ett regeringsbeslut.

Bakgrunden, meddelar Regeringskansliet, är att regeringen vill att myndigheter ska styras på ett likartat sätt och att en majoritet av de så kallade enrådighetsmyndigheterna har ett insynsråd, men att SBU har saknat ett sådant. Med enrådighetsmyndighet menas att det är myndighetschef som styr, till skillnad från en styrelsemyndighet där det är en styrelse som styr.

Ett insynsråd har till uppgift att ge demokratisk insyn och att ge myndighetschefen råd. Ledamöterna ska ha en kompetens som är viktig för myndigheten och även företräda organisationer som berörs av myndighetens verksamhet, skriver Socialdepartementet.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) i säger i en presskommentar att ett insynsråd vid SBU innebär ett bättre stöd i utvecklingen av myndighetens arbete och en stärkt samverkan med målgrupperna.

– Det arbete som SBU gör är viktigt för att lägga grunden för en god och jämlik hälsa, vård och omsorg i hela landet. Det finns dock behov av att tydliggöra myndighetens struktur och verksamhet och att bättre anpassa den till mottagare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger han.

Enligt SBU:s webbplats går mandatperioden ut för den nuvarande nämndens 15 ledamöter, där bland andra Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale ingår, den 30 juni.