Antal brister per område i verksamheter som bedriver estetisk kirurgi eller estetiska injektionsbehandlingar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Under 2022 genomförde Ivo en tillsyn av 33 verksamheter i Sverige som bedriver estetisk kirurgi eller estetiska injektionsbehandlingar, och resultaten av den visar på brister i samtliga.

De som bedriver verksamheterna saknar kunskap om gällande lagar och föreskrifter och många av dem uppfyller inte kraven på god och säker vård, konstaterar myndigheten i en ny rapport.

Bland exemplen på brister som lyfts fram nämns att i 14 av verksamheterna utfördes injektionsbehandlingar av personal som saknade den legitimation som krävs. I två av dessa utfördes även kirurgi av icke legitimerad personal.

En annan verksamhet doserade läkemedel som kan orsaka hjärtstopp i för höga doser utan att personalen hade beredskap för att hantera en akut situation, vilket utgjorde en påtaglig risk för patienternas liv och hälsa, enligt Ivo.

Andra exempel som uppmärksammas är att flera verksamheter förvarade läkemedel i kylskåp tillsammans med livsmedel. Därtill använde en verksamhet en urna med använda sprutspetsar i som dekoration i sin mottagning.

Till följd av tillsynen har Ivo nu fattat beslut om att förbjuda två av verksamheterna från att utföra fler behandlingar. Fem av verksamheterna har ålagts att antingen säkerställa att injektionsbehandlingar utförs av legitimerad personal eller upphöra med dem. I 25 ytterligare fall har myndigheten krävt att verksamheterna redovisar vilka åtgärder de vidtar för att få bukt med de konstaterade bristerna.

Ivo konstaterar också att tillsynen har visat på svårigheter att kontrollera branschen eftersom verksamheterna ofta är svåra att få kontakt med och bedrivs på platser som privata bostäder, hotell, bilar eller via olika event.

Myndigheten föreslår därför bland annat att regeringen tillsätter en utredning för att ge den effektivare metoder för att granska branschen.

Ny lag från 2021

  • Den 1 juli 2021 trädde en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft för att stärka skyddet för patienterna.
  • Den nya lagen ställer högre kompetenskrav på de som utför behandlingarna och verksamheterna måste teckna patientförsäkring.
  • Verksamheterna är också skyldiga att anmäla sin verksamhet till Ivo för att få utföra behandlingarna och att informera patienterna om betänketid och samtycke, samt se till att de är över 18 år.
  • Verksamheter som inte uppfyller kraven får inte fortsätta utföra estetiska behandlingar.

Källa: Ivo